Friday, 30 October, 2020

Αναστέλλονται έως 1η Φεβρουαρίου 2016 οι κατασχέσεις για φοροδιαφυγή

Παρατείνεται για δύο μήνες η έναρξη ισχύος των διατάξεων για τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να επιβάλλει προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος

μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα (πχ δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και των χρημάτων σε θυρίδα), σε περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων και φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ.
Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η ισχύς των διατάξεων αυτών μετατίθεται στην 1η Φεβρουαρίου 2016 από 1η Δεκεμβρίου 2015. (σ.σ οι διατάξεις αυτές ψηφίστηκαν στο πολυνομοσχεδίο με τα προαπαιτούμενα).
Σημειώνεται ότι η τροπολογία αυτή δεν επηρεάζει την επανέναρξη των κατασχέσεων, αναγκαστικών εισπράξεων και πλειστηριασμών για χρέη προς την Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία που ξαναρχίζει από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου.
Η τροπολογία
Ειδικότερα, σε τροπολογία που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» -δηλαδή σε παντελώς άσχετο με φορολογικά ζητήματα νομοσχέδιο- προβλέπονται τα εξής:
«1. Με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας μετατίθεται στην 1.2.2016 (από 1.12.2015 που ίσχυε) η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 και της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, με τις οποίες τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), σχετικά με την επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του δημόσιου συμφέροντος και καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου Κώδικα σχετικά με τις παραβάσεις φοροδιαφυγής».
«Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη ή απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού» σημειώνει το υπουργείο.
Σε ότι αφορά το λόγο της μετάθεσης, αναφέρει ότι «η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την παροχή επαρκούς χρονικού δέματος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4174/2013, για την αποφυγή νομοθετικών κενών συνεπεία της κατάργησης της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013».
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των οποίων η έναρξη ισχύος μετατίθεται στην 1η Φεβρουαρίου 2016 προβλέπουν ότι:
«Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους».
Όπως προστίθεται στη διάταξη, τα παραπάνω μέτρα «επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή από το χρόνο της διάπραξης, κατά περίπτωση, και μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία». Σε ότι αφορά την παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) σχετικά με τις παραβάσεις φοροδιαφυγής, η οποία καταργείται αυτή προβλέπει ότι: «1. Εάν, με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 66 υποβάλλεται αμελλητί μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως».

Αναστέλλονται έως 1η Φεβρουαρίου 2016 οι κατασχέσεις για φοροδιαφυγή

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου