Wednesday, 20 October, 2021

Ομιλία της Θ. Τζάκρη στην Κοινή Συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για «το πακέτο Γιούνκερ»

Ομιλία της Θ. Τζάκρη στην Κοινή Συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  για «το πακέτο Γιούνκερ»

 Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ. Τζάκρη μιλώντας την Παρασκευή 24 Απριλίου στην Κοινή Συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Παραγωγής & Εμπορίου κατά την ακρόαση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδεύσεων  και Ανταγωνιστικότητας  κ. Κατάινεν για το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ε.Ε. ανέφερε καταρχήν ότι «το πακέτο Γιούνκερ σε αυτή την περίοδο κρίσης και οικονομικής στασιμότητας που βιώνουμε είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο την τριετία 2015-2017 θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 315 δισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων για την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, καθώς και ότι σήμερα υπάρχει ανάγκη για ένα επενδυτικό σχέδιο, επειδή η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του επιπέδου των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση των επενδύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη είναι δραματική, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία (-25%), στην Πορτογαλία (-36%), στην Ισπανία (-38%), στην Ιρλανδία (-39%) και στην Ελλάδα (-64%), ξεπερνώντας κατά πολύ το μέσο όρο του 15% της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στην συνέχεια η κ. Τζάκρη περιγράφοντας την ελληνική κατάσταση ανέφερε ότι «η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η επίδοση της Ελλάδας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται κατά πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης και η τάση που επικρατεί είναι ότι οι τράπεζες είναι εξαιρετικά απρόθυμες να χορηγήσουν δάνεια στις επιχειρήσεις, κυρίως εξαιτίας της σοβαρής χρηματοδοτικής στενότητας που οφείλεται στην κρίση του δημόσιου χρέους. Μια κατάσταση, η οποία επιδεινώνεται και από το κανονιστικό περιβάλλον, όπως η υπέρμετρη γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η ασθενής επιχειρηματική νοοτροπία.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η γενική εικόνα μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων στην Ένωση δείχνει να βελτιώνεται, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει το χαμηλότερο δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, ενώ η τάση δείχνει και περαιτέρω μείωσή του».

Το πακέτο Γιούνκερ, συνέχισε η κ. Τζάκρη «μιλά για κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόσθετης επένδυσης κατά τα επόμενα τρία έτη, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δημόσιων πόρων και να απελευθερωθούν ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Αποτέλεσμα: η δημιουργία μιας περισσότερο ελκυστικής Ευρώπης ώστε να πολλαπλασιαστεί ο αντίκτυπος του σχεδίου και να τεθούν οι βάσεις για την ενίσχυση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν από έναν κατάλογο περίπου 2.000 εθνικών προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, συνολικού κόστους 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία ήδη προωθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις».

Η κ. Τζάκρη στην συνέχεια αναφέρθηκε στις αδυναμίες του πακέτου. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να συνεκτιμηθεί η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία σημειώνει την αποτυχία επενδυτικών εργαλείων που κάνουν χρήση κοινοτικών πόρων παρέχοντας δάνεια, εγγυήσεις ή μετοχικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένες επενδύσεις, ευελπιστώντας τη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα, όσο και οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα για τον προβλεπόμενο δείκτη μόχλευσης 1:15, δεδομένου ότι ορισμένες, λιγότερο ανεπτυγμένες, περιφέρειες στερούνται δυναμικού ιδιωτικού τομέα που θα μπορούσε να παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση για έργα».

Η βουλευτής απευθυνόμενη προς τον κ. Κατάινεν ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν έχει άλλο δρόμο από το να υποστηρίξει αυτό το νέο εργαλείο.

Κύρια ελληνική επιδίωξη είναι να υπάρξει δίκαιη κατανομή των ωφελειών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν χρησιμοποιεί ποσόστωση και θα εκτιμήσει το ακριβές νούμερο της χρηματοδότησης που θα διαθέσει για το κάθε κράτος, αφού εξετάσει και αναλύσει τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες βάσει του αριθμού, της φύσης  και της ποιότητας των έργων που θα λάβει.  Επειδή δεν προβλέπεται τομεακή ή γεωγραφική κατανομή των επιλεγέντων έργων, πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή οι επενδυτικές ανάγκες των κρατών μελών ή η αποτυχία των αγορών. Πρέπει να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ώστε να υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για την προώθηση τέτοιων επενδύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει να αντιμετωπίσει διαπιστωμένες ανάγκες έλλειψης και δημοσίων πόρων οι οποίοι είναι απαραίτητοι  για την υλοποίηση έργων υποδομής σε όλους τους επιλεγμένους τομείς.

Εδώ μπορώ να αναφέρω, για την περιοχή από την οποία προέρχομαι, την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου  δικτύου Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και την ολοκλήρωση του φράγματος του Αλμωπαίου, ένα σημαντικότατο έργο για την περιοχή της Πέλλας, το οποίο θα συνδράμει στην καλύτερη άρδευση της περιοχής, θα βοηθήσει στην ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα, θα ενισχύσει την αντιπλημμυρική προστασία και θα επιτρέψει την ενεργειακή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Στους παραπάνω τομείς πρέπει να προστεθούν οπωσδήποτε οι τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Η οικονομική βιωσιμότητα των έργων πρέπει να συνεκτιμάται παράλληλα με την αναπτυξιακή σημασία και τα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματά τους».

Όπως ανέφερε η κ. Τζάκρη κλείνοντας την ομιλία της «την Τετάρτη 22 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε την προχρηματοδότηση τεσσάρων έργων τα οποία τελικά θα υποστηριχτούν από το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο όμως για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των πιο αδύνατων οικονομικά κρατών μελών και να εξεταστεί η δυνατότητα καθορισμού μέρους του «πακέτου» σε αυτά τα κράτη μέλη με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας και άλλα. Μόνο έτσι θα αποφευχθεί περαιτέρω μεγέθυνση των ανισοτήτων και θα επιστρέψει στην Ένωση η ατζέντα της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής». –

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου