Tuesday, 21 September, 2021

Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου

Δύο συνεδριάσεις έχει προγραμματίσει ο Δήμος Αλμωπίας για την ερχόμενη Δευτέρα

Η πρώτη στις 17:30μμ με θέμα την «Ψήφιση Προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2017  του Δήμου Αλμωπίας».

Η δεύτερη ορίστηκε στις 19.00μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο            16η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, Δήμου Αλμωπίας

2ο            Παραγραφές ή  μη οφειλών του Δήμου προς τρίτους  (άρθρ. 183, ν.4270/14)

3ο            Αναγνώριση και αποδοχή ακινήτων ως ιδιοκτησία του Δήμου

4ο            Ανάκληση της με αρίθ. 127/2016 απόφασης Δ.Σ. για έγκριση  “Προμήθειας Πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης /θέρμανσης-λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων για ένα έτος (2016-2017 διάστημα για δώδεκα μήνες)”

5ο            Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης /θέρμανσης-λιπαντικών) με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών από τον Δήμο Αλμωπίας για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (ΚΕΚΠΑ, ΔΗΚΕΑ, Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας, Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για το 2017 (Διάστημα 12 Μηνών))

6ο            Ανάκληση της αρίθ. 131/2016 Απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας

7ο            Τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης (ΑΔΣ 269/2012)

8ο            Λήψη απόφασης αναφορικά με τις αιτήσεις διαγραφών βεβαιωμένων οφειλών

9ο            Έκδοση εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης για αυτόματη ανάκληση κατανομής που αφορά το ολοκληρωμένο έργο  LHI-LNA

10ο          Μεταφορά ποσού 8.686,26€ από λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Αλμωπίας στην Τράπεζα Ελλάδος  σε λογαριασμό που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα.

11ο          Λήψη απόφασης για παρακράτηση ποσού από την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για μη επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης “Προμήθεια εξοπλισμού για το ειδικό σχολείο Αριδαίας και το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας” (MIS 383653)

12ο          Ορισμός μελών στις επιτροπές προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων και επισκευής-συντήρησης αυτοκινήτων για το έτος 2017.

13ο          Ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αρίθ. 32728/9-12-2016 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

14ο Αίτημα παραγωγού πωλητή για  αλλαγή Λαϊκής Αγοράς βάσει της με αρίθ. 32727/9-12-2016 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης

15ο Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αρίθ. 32536/7-12-2016 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης

16ο Υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Ανταποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» με τίτλο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού” (κωδ. MIS Α φάσης 2007-2013 : 215826)

17ο  Υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” Άξονας προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Ανταποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)” με τίτλο “Αποχετευτικό  Δίκτυο Ακαθάρτων και  εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας”

18οΈγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των έργων:

α)¨Επισκευή και συντήρηση στέγης δημοτικού σχολείου Μηλέας¨

β)¨Κατασκευή λωρίδων από γρανιτικό κυβόλιθο στο οδόστρωμα στην Τ.Κ.Λουτρακίου¨

γ)¨Συντήρηση – επισκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων Δ.Ε.Αριδαίας¨

δ)¨Συντήρηση – επισκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Εξαπλατάνου¨

ε)¨Συντήρηση  τσιμενταυλάκων ομβρίων υδάτων εντός οικισμού της Δ.Ε. Εξαπλατάνου (ΤΚ Χρυσής, Ίδας)¨

στ) ¨Αναβάθμιση των υποδομών της πλατείας Τ.Κ.Θεοδωρακίου¨

19ο  Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής των έργων:

α) ¨Επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Πιπεριάς, Όρμας, Αριδαίας¨

β) ¨Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών του Δήμου Αλμωπίας¨

γ) ¨Διαμόρφωση μελισσοκομικού σχολείου και πάρκων (Υποέργο  6 της πράξης με ακρωνύμιο ¨BEE-CONOMY¨)

20ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Γαρεφείου” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

21ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου ΜΕ” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

22ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση Δυτικού Περιφερειακού Αριδαίας” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

23ο Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. Έτους 2017 (αριθμ. απόφαση 64/2016 ΔΗΚΕΑ) .

24ο Παραχώρηση για χρήση χώρων του Δημοτικού Σχολείου Προμάχων (αύλειος χώρος-διάδρομος)

25ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(αρίθ. απόφ. 21/2016 ΔΕΠ)

26ο Έγκριση της με αριθ.36/2016 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας, περί «ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών»

27ο Έγκριση της με αριθ.37/2016 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας, περί «Έγκρισης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΔΔ ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2017».

28ο Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2015 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010).

29ο Αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

30ο Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Αλμωπίας

31ο Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Καθημερινότητας, κ. Αβραμίκα Στέφανου και έγκριση πίστωσης μετακίνησης.

Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου