Saturday, 31 July, 2021

ΠΕ Πέλλας για κενές θέσεις φαρμακείων

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής

που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013.
• Τις διατάξεις των: Ν.5607/32, Ν.1963/91, Ν.3918/11 άρ.36 παρ.3, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30, Ν.4281/14 άρ.217, το Ν.4509/17 άρ.64, Π.Δ.64/11-7-18, Ν.4558/18 άρ.5 παρ. 6 και το Ν. 4715/20 άρ. 29 όπως ισχύουν σήμερα.
• Το με αρ. πρωτ. 3143/10-08-2020 έγγραφο του Π.Φ.Σ. σχετικό με τον Ν. 4715/20 άρ. 29 για «Νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιβάλλονται όρια στον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που χορηγούνται ανά περίοδο».
Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας που προέκυψαν μέχρι 31 Μαΐου 2021, είναι οι παρακάτω:
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ (Έδρα Έδεσσα)
139.680
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (Έδρα Αριδαία)
27.556
Τοπική Κοινότητα Αλώρου 417 0 1
Τοπική Κοινότητα
Γαρεφείου
663 0 1
Τοπική Κοινότητα
Δωροθέας
596
0
1
Τοπική Κοινότητα
Λυκοστόμου 403 0 1
Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 542 0 1
Τοπική Κοινότητα
Πιπεριών 558 0 1

Τοπική Κοινότητα
Σαρακηνών
413
0
1
Τοπική Κοινότητα
Θεοδωρακείου 583 0 1
Τοπική Κοινότητα
Θηριόπετρας 334 0 1
Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων 166 0 1
Τοπική Κοινότητα
Νότιας 334 0 1
Τοπική Κοινότητα Περίκλειας 423 0 1
Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας 543 0 1
Τοπική Κοινότητα
Φούστανης 454 0 1
Τοπική Κοινότητα Χρυσής 281 0 1
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
28.814
Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 194 0 1
Τοπική Κοινότητα Περαίας 381 0 1
Τοπική Κοινότητα Βρυτών 451 0 1
Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 860 0 1
Καρυδιά 387
Κερασιά 473
Τοπική Κοινότητα Νησίου 382 0 1
Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 512 0 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
63.122
Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
404 0 1
Τοπική Κοινότητα Λάκκας 372 0 1
Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 349 0 1
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 232 0 1
Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας 280 0 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
20.188
Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 382 0 1
Τοπική Κοινότητα Κρανέας 74 0 1
Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 151 0 1
Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
2 2
Επισημαίνουμε τα εξής:
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως (ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης).
Με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, το φυσικό πρόσωπο ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, για το σκοπό της διεκπεραίωσης της αίτησης, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.
Ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627), τηλ.. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449, email: info@pkm.gov.gr . Η υπηρεσία μας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι η εξής: dpo@pkm.gov.gr
Τα δεδομένα που συλλέγουμε με την παραπάνω αίτηση είναι δεδομένα όπως Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Κλάδος, Ειδικότητα, Βαθμός, Υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας και υπόκεινται σε επεξεργασία από την υπηρεσία μας και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτής, όπως ενδεχομένως και από άλλα πρόσωπα, όπως είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησης και στη συνέχεια αρχειοθετούνται, εις το διηνεκές, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο. Η παροχή των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωσή της.
Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Υπηρεσίας μας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).
• Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας.
• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
• Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η Υπηρεσία μας (δικαίωμα εναντιώσεως).
• Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων μας από τα αρχεία της Υπηρεσία μας (δικαίωμα στη λήθη).
Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση του αιτήματός σας, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους της Υπηρεσίας μας μη δυνατότητα εξετάσεως του αιτήματος σας.
Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα υπό 1 και 3 ανωτέρω αναφερόμενα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της υπηρεσίας μας, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: dpo@pkm.gov.gr.
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ->Τα δικαιώματά μου->Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου