Tuesday, 24 November, 2020

Εντός της εβδομάδος παλιές εξισωτικές, τέλος του έτους η προκαταβολή 2015

Πιθανώς και εντός της ημέρας να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων με τις εκκρεμότητες της εξισωτικής 2008-2014, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα πιστωθεί και η προκαταβολή για την εξισωτική του 2015.

Πρόκειται περίπου για 200 εκατ. ευρώ (περί τα 10 εκατ. ευρώ για τα έτη 2008 ως 2013 και περί τα 100 εκατ. ευρώ για το 2014) και 80 εκατ. ευρώ είναι συνολικά η προκαταβολή για την εξισωτική του 2015.
Υπενθυμίζεται ότι στην έγκριση των πιστώσεων ύψους 143,5 εκατ. ευρώ με σκοπό να πληρωθούν οι δικαιούχοι της εξισωτικής του 2014 και με αντίστοιχο ποσό 80 εκατ. ευρώ για το 2015 προχώρησε τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, όπως έγραψε πρώτο το Agronews.
Η πληρωμή της προκαταβολής για το 2015 τοποθετείται για το τέλος του Δεκεμβρίου και μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους προς τις ΔΑΟΚ.
Αναλυτικά η απόφαση με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Ε. έτους 2015 για τη χρηματοδότηση των Πράξεων «Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα (Μέτρο 211), έτος εφαρμογής 2014» και «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με Μειονεκτήματα εκτός Ορεινών περιοχών (Μέτρο 212), έτος εφαρμογής 2014»
Νωρίτερα το Agronews μετέδιδε
Χωρίς τους επιτόπιους το 75% της εξισωτικής ως τέλος έτους
Χωρίς την πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων αναμένεται να καταβληθεί η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης μέχρι τέλους του έτους, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που ορίζει ότι δύναται να καταβληθεί το 75% της ενίσχυσης με την ολοκλήρωση μόνο των διοικητικών ελέγχων, βάζοντας σε εφαρμογή τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/1748 της ΕΕ. Σημειωτέον ότι με σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν πιστώσεις ύψους 111.610.000 ευρώ με σκοπό να πληρωθούν οι δικαιούχοι της εξισωτικής του 2014, ενώ αναμένεται η έγκριση ακόμα περίπου 70 εκατ. ευρώ για τις πληρωμές του 2015. Άλλωστε, ο ίδιος ο υπουργός έχει επανειλημμένως μιλήσει για πληρωμή των υπολοίπων από παλιά προγράμματα-συμπεριλαμβανομένης και της εξισωτικής- μέσα στον Δεκέμβριο. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά Αποστόλου στη συνέντευξη τύπου της περασµένης Πέµπτης για πληρωμές 200 εκατ. ευρώ περίπου στους δικαιούχους εξισωτικής τις επόµενες ηµέρες. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε όσα έχει ήδη ο ίδιος ξαναπεί, απαντώντας και σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών από το βήµα της Βουλής, µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου, πιθανότατα ως την Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου, τοποθετεί την εξόφληση παλιών εξισωτικών 2008-2014, για τα οποία εκκρεµούν περίπου 200 εκατ. ευρώ (περί τα 10 εκατ. ευρώ για τα έτη 2008 ως 2013 και περί τα 100 εκατ. ευρώ για το 2014).
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη νέα τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου για τις πληρωμές της εξισωτικής ισχύουν τα εξής:
Άρθρο 2
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Το άρθρο 11, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1.1 Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής.
1.2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.
1.3. Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης.
Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου.
1.4. Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με την αρ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
1.5. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντίθετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη. Αναλυτικά η απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της αρ. 321699/5981/21.08.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1740/29.08.2008) Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013.

Εντός της εβδομάδος παλιές εξισωτικές, τέλος του έτους η προκαταβολή 2015

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου