Monday, 27 May, 2024

Επιτήρηση των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής-Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την ενεργητική επιτήρηση των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας μετά την εμβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης 2022:

Με βάση την υπ’ αριθ. 771/118624/05.05.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), η 14η εμβολιαστική εκστρατεία, της άνοιξης 2022, για τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Mεταξύ αυτών είναι οι Π.Ε. Κιλκίς και Πέλλας (σε ολόκληρη της έκταση τους) και οι Π.Ε. Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας (σε μερική/ορισμένη έκταση) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), όπως φαίνεται από τα επισυναπτόμενα (πίνακα και χάρτη). Στις 13 Μαΐου  στις Σέρρες και στις 14 Μαΐου 2022 στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας ξεκινά το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση), που ακολουθεί την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2022 που θα διαρκέσει δύο (2) μήνες, με πιθανότητα παράτασης.

  Yπενθυμίζεται ότι η νόσος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία.

  Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά την επιτυχή ανοσοποίησή τους για την αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και για να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο Λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας, για την άνοιξη 2022 ανά Π.Ε. είναι: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: 40, Π.Ε. Ημαθίας: 14, Π.Ε. Κιλκίς: 99, Π.Ε. Πέλλας: 84,  Π.Ε. Σερρών: 118. Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.

Τονίζεται ότι για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.

  Υπενθυμίζεται ότι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και η ηλεκτρονική σήμανση (Ν. 4039/2012 και 4235/2014) των σκύλων που συνοδεύουν τους κυνηγούς είναι υποχρεωτικός (υπ’ αριθ. 331/10301/25.01.2013, ΦΕΚ Β’ 198, ΚΥΑ για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». «…Για να θεωρείται εμβολιασμένο ένα κατοικίδιο ζώοπέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρουο εμβολιασμός πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή» (υπ’ αριθ. 3941/120925/07.10.2013, ΦΕΚ Β’ 2642, 1η τροποποίηση της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α).

Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και το συντονισμό των διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης απαιτείται συνεργασία των κυνηγών-θηροφυλάκων με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Π.Ε. Για τους σκοπούς του προγράμματος για τους κυνηγούς-θηροφύλακες κρίνονται αναγκαία:

·ο συντονισμός για την κατανομή του αριθμού των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν με βάση τον καθορισμένο στόχο για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών στις Π.Ε. που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα,

· η σημασία επικοινωνίας με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των δειγμάτων ζώων όπου αυτές υποδείξουν,

· η συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων, με απαραίτητη εκείνη του πεδίου «Τοποθεσία συλλογής δείγματος/Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής» στο έντυπο αποστολής δειγμάτων για την Ενεργητική Επιτήρηση ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών (επισυνάπτεται στο παρόν) και

·η προμήθεια από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών.

 Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος θα καθοριστούν στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση, για έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022 », των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ΕΥΡΩ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχήστοπλαίσιο αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας και για το έτος 2022».

Το δισέλιδο φυλλάδιο – Ενημερωτικό τρίπτυχο με πληροφορίες για τη λύσσα, τη συλλογή δειγμάτων αλεπούδων στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος και τον τρόπο συλλογής και συσκευασίας νεκρών ζώων και θανατωμένων αλεπούδων του 2018 μπορεί να αναζητηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (www.pkm.gov.gr →«Ενδιαφέρουν τον πολίτη» →Ενημέρωση για τη Λύσσα) ή στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. που περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία και νέο τρίπτυχο φυλλάδιο του 2019- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (www.minagric.gr →Πολίτης →Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο→ Λύσσα).

Σχετικό ενημερωτικό υλικό επισυνάπτεται στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

https://pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=23827

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου