Monday, 25 January, 2021

Συνάντηση Θ. Τζάκρη με νέους κτηνοτρόφους στον Εξαπλάτανο

Θετικές εξελίξεις στην αύξηση των βοσκοτόπων


Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Τζάκρη συναντήθηκε την Πέμπτη 20-8-2015 με νέους κτηνοτρόφους στον Εξαπλάτανο τους οποίους ενημέρωσε για τις θετικές εξελίξεις που υπήρξαν από την Ε.Ε. σε ότι αφορά την αύξηση των εκτάσεων των βοσκοτόπων του πυλώνα ΙΙ, η μείωση των οποίων είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε χιλιάδες κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την χώρα, που επηρέαζαν τις ενισχύσεις 2012 και 2013, την εξισωτική, την ενίσχυση για την βιολογική κτηνοτροφία, τις εγχώριες φυλές ζώων κ.λπ., η καταβολή των οποίων στους κτηνοτρόφους μετά από αυτή την εξέλιξη θα προχωρήσει εντός του Σεπτεμβρίου.
Όπως ενημέρωσε η κ. Τζάκρη τους κτηνοτρόφους, για το θέμα των βοσκότοπων έχουν καταλογιστεί στη χώρα μας πρόστιμα 2 δις € μέχρι και το 2011. Θα ακολουθήσουν κι άλλα για την περίοδο μέχρι και το 2014. Οι καταλογισμοί αυτοί οφείλονται σε κακή εφαρμογή της έννοιας βοσκότοπος (σε σχέση με τον ορισμό που υπάρχει στον κοινοτικό κανονισμό), δηλαδή χρησιμοποιούνταν εκτάσεις που πλέον δεν ήταν βοσκότοποι.
Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, για την οποία δεν είχαν ευθύνη οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, έτσι ώστε και οι κτηνοτρόφοι να μην χάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται, αλλά να σταματήσει και ο καταλογισμός προστίμων στη χώρα μας, στο πλαίσιο αυτό, έχει υποβάλει ένα νέο νομοσχέδιο για τους βοσκότοπους.
Οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:
– Τον ορισμό της έννοιας βοσκότοπος (στην ερμηνεία του οποίου οφείλονται τα κακώς κείμενα και κατά συνέπεια οι καταλογισμοί), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού οικοσυστήματος και των τοπικών παραδοσιακών πρακτικών βόσκησης, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Βοσκότοποι θα καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση.
– Την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, απαραίτητο εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και βελτίωση των εκτάσεων αυτών.
– Στη θεσμοθέτηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που αφορούν στην ορθολογική χρήση ώστε οι βοσκότοποι να μπορέσουν να αποδώσουν το βέλτιστο της δυναμικότητάς τους, προς όφελος πρωτίστως των κτηνοτρόφων και κατά συνέπεια της οικονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της φυσιογνωμίας του τοπίου. Αυτά τα σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30/9/2018. Στην περίπτωση μη ύπαρξης και εφαρμογής εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης μετά τις 30/9/2018 δεν θα γίνεται ενεργοποίηση δικαιωμάτων.
– Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους, τα οποία θα κατανέμονται από Επιτροπές των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Δήμου και των κτηνοτροφικών οργανώσεων. Τα δικαιώματα θα ισχύουν τουλάχιστον για τρία (3) έτη, με υπογραφή σχετικής σύμβασης μίσθωσης. Επίσης η Επιτροπή, θα προβαίνει σε ανάλογες ανακατατάξεις των δικαιωμάτων βόσκησης σε περίπτωση που τμήματα ή ολόκληρη βοσκήσιμη γη απαγορευτεί για σκοπούς βόσκησης (π.χ. κριθεί αναδασωτέα, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας). Οι βοσκότοποι που βρίσκονται στην περιφέρεια ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ, διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία ή σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών.
– Το τίμημα δικαιώματος χρήσης βοσκής το οποίο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.
– Τα δικαιώματα θα υπολογιστούν τελικά στη βάση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και της βάσης δεδομένων.
– Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και η βάση δεδομένων έχουν δυο σκοπούς:
• Πρώτον την ενημέρωση της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων και
• δεύτερον, τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης αυτών των εκτάσεων.
Το νομοσχέδιο αποσκοπεί:
1. Να δώσει ένα τέλος στο φαύλο κύκλο των προστίμων τα οποία μέχρι το 2011 ξεπερνούν τα 2 δις € και οφείλονται στη μη ορθή διαχείριση των βοσκοτόπων. Ένας από τους λόγους για τον οποίο οι βοσκότοποι μετατράπηκαν σε μη επιλέξιμες εκτάσεις στην πορεία των χρόνων είναι ότι παρόλο που δηλώνονταν από τους κτηνοτρόφους για τη λήψη ενισχύσεων, δεν γινόταν ορθολογική χρήση τους και έτσι μετατράπηκαν σε μη επιλέξιμες εκτάσεις (σύμφωνα με τον κοινοτικό ορισμό).
2. Να εξασφαλιστούν τα περίπου 500 εκατ. ευρώ της νέας ΚΑΠ ετησίως που θα αποδίδονται στην «κατηγορία βοσκότοποι» και ως εκ τούτου πρέπει να αποσαφηνιστούν τα όρια των εκτάσεων αυτών (βοσκοτόπων), η πλειονότητα των οποίων είναι είτε δασικές με αραιά ξυλώδη βλάστηση (θαμνολίβαδα – φρυγανολίβαδα), είτε χορτολιβαδικές.
3. Με την Εθνική Γεωγραφική Βάση Δεδομένων των βοσκήσιμων γαιών θα καταγραφούν οι βοσκήσιμες γαίες και δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή του χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων.
4. Θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες εσωτερικές ρυθμίσεις, βάσει των οποίων θα οριοθετηθούν και θα κατοχυρωθούν οι εκτάσεις αυτές μέσα από τα οριστικά διαχειριστικά σχέδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά ώστε:
5. Να καταγραφεί η έκταση των βοσκήσιμων γαιών και να μπορεί να υπολογιστεί η έκτασή τους, η βοσκοϊκανότητα και ο αριθμός ζώων (βοσκοφόρτωση) που μπορεί να βόσκει κατά περίπτωση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει έλεγχος στη βόσκηση κατά χρόνο και ένταση (αριθμός ζώων που θα βόσκει) ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες να διασφαλιστούν οι βοσκότοποι.
Βέβαια, όπως ενημέρωσε η κ. Τζάκρη τους νέους κτηνοτρόφους, πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε τελικά και με βάση τις κατανομές που θα ακολουθήσουν:
– Να περιοριστούν οι διαφοροποιήσεις στην έκταση των κατανεμημένων βοσκήσιμων γαιών μεταξύ των κτηνοτρόφων στις καθορισμένες περιφέρειες χωρίς να παραβλέπονται οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής.
– Να περιοριστούν οι μη ρεαλιστικές μετακινήσεις κτηνοτρόφων και ποιμνίων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
– Να δοθούν ρεαλιστικές λύσεις στους κτηνοτρόφους των περιοχών που διαθέτουν λιγότερες από τις απαιτούμενες επιλέξιμες εκτάσεις και οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση βοσκοτόπου μεγαλύτερου από αυτόν που τους αναλογεί. Αυτοί να μπορούν να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον βοσκοτόπου στις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα.

Συνάντηση Θ. Τζάκρη με νέους κτηνοτρόφους στον Εξαπλάτανο

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου