Monday, 27 May, 2024

ΥφΑΑΤ, Διονύσης Σταμενίτης «74,9 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη, για το Φράγμα Αλμωπαίου»

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθμ. 4/03-01-2024 Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 (Π.Α.Α. 2014-2022).

Επιλέξιμη δαπάνη για το Φράγμα Αλμωπαίου 74.983.000 εκ. ευρώ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης και του ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Παπαγιαννίδης ανακοίνωσαν την έκδοση του προσωρινού πίνακα των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022 (Π.Α.Α. 2014-2022, προέκυψε ο προσωρινός πίνακας των παραδεκτών αιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται το έργο κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου, με επιλέξιμη δαπάνη 74.983.000 εκ. ευρώ. Βάσει της πρόσκλησης ακολουθεί διάστημα υποβολής προσφυγών σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μετά την εξέταση των οποίων θα προκύψει και ο οριστικός πίνακας.

Αναφορικά με την εξέλιξη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης σημείωσε: «Στις 8 Φεβρουαρίου 2024 η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ υπέβαλε την αίτηση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από το ΠΑΑ, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και συμπεριλήφθηκε στους προσωρινούς πίνακες ως επιλέξιμο προς ένταξη.

Όπως έχουμε δεσμευθεί προχωράμε στις απαραίτητες ενέργειες που θα μας οδηγήσουν στη χρηματοδότηση του, υψηλής σημασίας, για τον Νομό Πέλλας έργου, αυτό της κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου. Παράλληλά με τις διαδικασίες που αφορούν το αρδευτικό τμήμα του έργου, προχωρούν, όπως αποδεικνύεται, και αυτές της χρηματοδότησης από το ΠΑΑ του κυρίως μέρους, δηλαδή του ταμιευτήρα του Φράγματος. Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον είναι αυτό της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της εξασφάλισης τους για τις ανάγκες και της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση μας υλοποιεί πολιτικές που θα θωρακίσουν τη χώρα μας. Το έργο του Φράγματος του Αλμωπαίου αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον εμπλουτισμό των υδάτων αλλά και στην αντιπλημμυρική προστασία, με ιδιαίτερο αναπτυξιακό πρόσημο για την περιοχή μας».

Στον πίνακα παρουσιάζονται:

Α) Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 81.370.381,23 € είναι οι εξής:

Τίτλος πράξης

 

Επιλέξιμο ποσό Δημόσιας Δαπάνης

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ

6.387.381,23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΚΑΛΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

74.983.000,00

Β) Οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση. 

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας  και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο της παραδεκτής, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης αναγράφονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014 – 2022 και στη σχετική πρόσκληση (παρ. 6.1), οι Δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη ημέρα της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πίνακα στις Υπηρεσίες των Δικαιούχων. 

(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών η 25/04/2024 ώρα 23:59:59)

Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.: www.agrotikianaptixi.gr.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου