Tuesday, 21 September, 2021

Ψήφισμα Ευρωβουλευτών δείχνει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ΚΑΠ μετά το 2020

Σε πρόσφατο ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές προχώρησαν στην απαρίθμηση μία σειράς προτάσεων για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

μετά το 2020, ενόψει και της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του Νοεμβρίου. Στο ψήφισμά τους, με τίτλο «Πώς μπορεί η ΚΑΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο;», αφιερώνουν ένα εκτενές κομμάτι που αναφέρεται «στο μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020». Εκεί οι ευρωβουλευτές ζητούν, μεταξύ άλλων: να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η εμπορία και η πώληση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, να υπάρξουν πρωτοβουλίες για άνοιγμα νέων αγορών και κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκστρατειών προώθησης των προϊόντων. Ακόμη επισημαίνουν ότι πληρωμές της ΚΑΠ (Α και Β Πυλώνας) θα πρέπει να κατανέμονται μόνο σε άτομα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία.

Συγκεκριμένα οι ευρωβουλευτές αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 1. οι διαδικασίες της ΚΑΠ πρέπει να απλοποιηθούν και να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση τουλάχιστον στα επίπεδα που είναι τώρα, αναδεικνύοντας τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής αυτής, προκειμένου να διαδραματίσει ουσιαστικό μακροπρόθεσμο ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης στα πλαίσια ενός διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού γεωργικού και δασοκομικού τομέα, και να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη και την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών· τονίζει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που επιτρέπει μια πιο άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων της υπαίθρου, στην τόνωση της απασχόλησης και του δυναμισμού των αγροτικών περιοχών, πρέπει σταδιακά να ενισχυθεί χωρίς ωστόσο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η στήριξη του πρώτου πυλώνα ο οποίος επίσης θα πρέπει να αναδιοργανωθεί, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί η καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών, στοιχείο αναγκαίο για τη θωράκιση του αγροτικού εισοδήματος, του αγροτικού μοντέλου και της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης καθώς και για τη διατήρηση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών (με επίκεντρο την ποιότητα ζωής) σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές
 2. Στην ΚΑΠ, μεγάλη σημασία πρέπει να έχουν τα εκσυγχρονιστικά και επενδυτικά εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα τομέων της οικονομίας που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής, ενέργειας, μεταποίησης, υπηρεσιών κοινωνικού τομέα) με βιώσιμο τρόπο και με σεβασμό στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης· επιπλέον τα εν λόγω εργαλεία θα επιτρέψουν την περαιτέρω μείωση των διαφορών στην ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών
 3. Η Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα για την καθιέρωση αναλογικότητας και ευελιξίας όσον αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρτου της ΚΓΠ και την αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων
 1. Είναι περιορισμένοι οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ, δεδομένου ότι πρωταρχικός της στόχος είναι η ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού, και ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πλήθους των προκλήσεων που επηρεάζουν τη δημιουργία και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές θα απαιτήσει μια ευρύτερη, διατομεακή προσέγγιση τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους
 2. Η Επιτροπή να υποστηρίξει το ανταγωνιστικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που βασίζεται στο οικογενειακό, διαφοροποιημένο και πολυλειτουργικό γεωργικό μοντέλο το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση στην συγκεκριμένη περιοχή μιας δίκαια αμειβόμενης απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα εδάφη που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και, στον τομέα της παραγωγής διατροφικών και μη διατροφικών προϊόντων – την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και της ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό την προστασία της υγείας
 3. Τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν εργαλεία παρατήρησης και ρύθμισης του καθεστώτος των γαιών, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των αγορών γης και να εξαλείψουν το εκτεταμένο φαινόμενο της συγκέντρωσης ή ιδιοποίησης των γαιών και των μέσων παραγωγής
 4. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η εμπορία και η πώληση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για το άνοιγμα νέων αγορών και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκστρατειών προώθησης των προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των προϊόντων και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τροφικής αλυσίδας
 5. Η ΚΑΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις καλλιέργειες στην Ευρώπη και στο σύνολο της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των πιο υποβαθμισμένων και των πιο ευάλωτων τμημάτων της (ορεινές περιοχές, άκρως απόκεντρες περιοχές…), με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των πόρων της· αυτό προϋποθέτει επίσης αποκατάσταση των γεωργικών γαιών που εγκαταλείφθηκαν
 6. Η διαφοροποίηση της γεωργίας και των περιφερειακών εξειδικευμένων αγορών αυξάνει και διασφαλίζει την απασχόληση στην ύπαιθρο· ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη της διαφοροποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. άμεση εμπορία γεωργικών προϊόντων) και της οικονομίας της υπαίθρου εν γένει (π.χ. διευκολύνοντας τη μετάβαση από τις γεωργικές εργασίες σε άλλους κλάδους απασχόλησης)
 7. Τα κονδύλια στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη, ώστε να επιβραδυνθεί η απώλεια των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες, επειδή είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, πιο οικονομικές και αυτόνομες, καθώς και μεταφέρονται ευκολότερα, είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας με βάση την επικράτεια και σημαντικός οικονομικός και κοινωνικός πυλώνας για τις περιοχές τους, και επίσης να εξακολουθήσουν να παρέχουν ειδική στήριξη σε περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα
 8. Οι άμεσες πληρωμές της ΚΑΠ θα πρέπει να κατανέμονται μόνο σε άτομα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία.

agrotypos

Ψήφισμα Ευρωβουλευτών δείχνει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ΚΑΠ μετά το 2020

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου