Sunday, 26 September, 2021

Παράταση για τις συγκεντρωτικές των τιμολογίων ζητάει η ΠΟΦΕΕ

Παράταση για τις συγκεντρωτικές των τιμολογίων ζητάει η ΠΟΦΕΕ

Με επιστολή της η ΠΟΦΕΕ προς την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Αικατερίνη Σαββαΐδου ζητάει παράταση για τις συγκεντρωτικές των τιμολογίων

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Αικατερίνη Σαββαΐδου

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 129

Θέμα: Ανάγκη τροποποίησης (α) της ημερομηνίας του 10ημέρου του άρθρου 10 του Ν. 4174/2013 , (β) της καταληκτικής ημερομηνίας των συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2014 , και (γ) της καταληκτικής ημερομηνίας της διαδικασίας εκπρόθεσμων διακοπών.

Κα Γενικέ,
Με την παρούσα σας κάνουμε κοινωνούς της εύλογης αγωνίας του Κλάδου αλλά και των μικρομεσαίων επαγγελματιών καθώς οι προθεσμίες για φορολογικές υποχρεώσεις είναι ασφυκτικές και χρειάζεται να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και πρόστιμα για μια σειρά ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες (π.χ. μετάταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρου 39 κ.α.) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το δημοσιονομικό κόστος και όφελος αλλά και την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών .
Σας επισημαίνουμε ότι:
1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 10 του Ν.4174/2013 οι οποίες αναφέρουν:
1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.
4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
Κατά την γνώμη μας λοιπόν, από τον συνδυασμό των δυο διατάξεων, δίνεται εξουσιοδότηση στην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ορίσει διαφορετική ημερομηνία από αυτή των 10 ημερών που αναφέρεται στην παρ. 4.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει τονίσει από την ψήφιση του Ν. 4174/2013 ότι η προθεσμία των 10 ημερών είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον όγκο των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν τόσο από τους πολίτες όσο και από τον Κλάδο μας, εκτός αν το ζητούμενο είναι η είσπραξη προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω μεταβολών, κάτι που με βεβαιότητα πιστεύουμε ότι δεν ισχύει τουλάχιστον από την πλευρά σας.
Με δεδομένο και τις αλλαγές που επήλθαν με τον Ν.4308/14 (η ΠΟΛ.1003/31.12.2014 κυκλοφόρησε πριν 5 ημέρες) μια ρεαλιστική προθεσμία που πιστεύουμε ότι δεν δημιουργεί προβλήματα σε κανένα από του εμπλεκόμενους – και χωρίς ΚΑΝΕΝΑ δημοσιονομικό κόστος – είναι το όριο των 30 ημερών ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την σωστή ενημέρωση των πολιτών.
2 . Είναι γνωστό ότι οι Συγκεντρωτικές καταστάσεις του φορολογικού έτους 2014 μετά από πολλές παρατάσεις ορίστηκε να υποβληθούν μέχρι την 02/02/2015. Ως γνωστό ήταν πιλοτική η εφαρμογή τους για το έτος 2014 πλην όμως παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στην υλοποίηση των υποβολών και στην διασταύρωση στοιχείων .
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί νέα καταληκτική ημερομηνία και μια τέτοια μπορεί να είναι η 30η Απριλίου 2015 . Επιπρόσθετα προτείνουμε να παραπεμφθεί το θέμα στην Αρμόδια Διαρκή Επιτροπή των Ελληνικών Προτύπων ώστε να βρεθεί μια αποδεκτά κοινή λύση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
3. Τέλος πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο και προτείνουμε (χωρίς δημοσιονομικό κόστος) για την διαδικασία που επιτρέπει την εκπρόθεσμη διακοπή οντοτήτων (και έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/01/15) να ορισθεί νέα προθεσμία η 30η Απριλίου 2015.
Επειδή θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω, στην παρούσα χρονική στιγμή και συγκυρία, δεν δημιουργούν κανένα δημοσιονομικό ή εισπρακτικό πρόβλημα στην Δημόσια Διοίκηση πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, εφόσον αξιολογηθούν σωστά, μετά από δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ                    Καμπάνης Βασίλειος

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου