Tuesday, 23 April, 2024

Ερώτηση Βελόπουλου για την αύξηση πλειστηριασμών και τις εταιρίες “φαντάσματα” funds

Ερώτηση Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης

Θέμα: «Καταγγελία για παράνομες μεταβιβάσεις ελληνικών δανείων σε ιρλανδικές εταιρείες “φαντάσματα” οι οποίες δρουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξέλεγκτα χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)»

Κύριοι Υπουργοί,

Μας έκανε τεράστια εντύπωση η πρόσφατη καταγγελία που φιλοξενήθηκε σε ημερήσια εφημερίδα, περί του ότι αλλοδαπές εταιρίες (“Funds”), χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, με έδρα το Δουβλίνο, αγοράζουν τα δάνεια των Ελλήνων δανειοληπτών και τα δίνουν στις εισπρακτικές εταιρίες διαχείρισης, προκειμένου να πιέζουν τους οφειλέτες και να εισπράττουν τα ληξιπρόθεσμα οφειλόμενα για λογαριασμό τους. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε από παρέμβαση δικηγόρου στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus 103,6 για το ίδιο θέμα, ο εν λόγω προέβη σε έγγραφη καταγγελία προς την ΑΑΔΕ, από τις 24/11/2023, η απάντηση επί της οποίας, όπως πληροφορηθήκαμε, τον δικαιώνει. Συγκεκριμένα, αναγράφεται στην εν λόγω απάντηση επί της προαναφερθείσας έγγραφης καταγγελίας προς την ΑΑΔΕ (βλ. αρ. πρ.: ΔΕΞΥ Ζ 1007812 ΕΞ 2024), πως οι δοσοληψίες αυτές παραβιάζουν κατάφωρα την ελληνική νομοθεσία: «…Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1006/31.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 19/10-01-2014 ): Σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα… ημεδαπό ή αλλοδαπό, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου αποδίδεται από τη φορολογική διοίκηση ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων που διαθέτει εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο». Συνεχίζοντας, επί του άνω αναφερόμενου άρθρου της ημερήσιας εφημερίδας, απαριθμούνται στοιχεία των συναλλασσόμενων εταιρειών Funds με τις τράπεζες, ενώ, προς τεκμηρίωση, παρατίθεται και μια φωτογραφία από μετεγγραφή στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, μιας σύμβασης αγοράς δανείου από Fund με έδρα στο Δουβλίνο, όπου είναι ορατός ο αριθμός πρωτοκόλλου «283/17-7-2020».

Οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρίες -Funds, λοιπόν, φαίνεται πως, ενώ δραστηριοποιούνται στην ελληνική Επικράτεια, στερούνται ΑΦΜ και δεν υπάρχει ούτε δηλωμένος φορολογικός εκπρόσωπος -αντίκλητός τους στην Ελλάδα, ως όφειλε, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Στην παραπάνω, δε, απάντηση, επισημαίνεται ότι: «… σύμφωνα με το άρθρο1 της ΠΟΛ 1283/2013 (ΦΕΚ Β’ 3367/31-12-2013) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα υποχρεούται από 1/1/2014 να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου η Φορολογική Διοίκηση θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία, σχετική με τον φορολογούμενο».

Στο ανωτέρω άρθρο εφημερίδας, διαβάζουμε, περαιτέρω ότι, οι ως άνω εταιρείες, που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ, διακινούν την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων δανειοληπτών, μέσω αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με τελείως αδιαφανείς διαδικασίες και φυσικά, χωρίς κανένα φορολογικό έσοδο για το κράτος. Οι δε συμβάσεις μεταβίβασης απαιτήσεων διαβάζουμε πως διέπονται από τον Ν.3156/03 και από τις γενικές διατάξεις του ελληνικού Δικαίου, μαζί με την εκποιητική σύμβαση μεταβίβασης, η οποία διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο, όπως διατυπώνεται εντός των εν λόγω συμβάσεων μεταβίβασης, ενώ, οι τελευταίες μεταγράφονται στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών. Το τίμημα, μάλιστα, τόσο από την είσπραξη των οφειλών, όσο και από τον εκπλειστηριασμό των ακινήτων, φαίνεται ότι καταβάλλεται και εισπράττεται στην Ελλάδα.

Από τα παραπάνω, προκύπτουν εύλογες απορίες για το ποιος είναι ο εποπτικός ρόλος της Τραπέζης της Ελλάδος στην παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία, αφού οι εν λόγω εταιρείες, έχοντας έδρα στο Δουβλίνο και μη έχοντας γνωστοποιήσει, τόσον καιρό, τα στοιχεία τους στις εντός της χώρας μας αρμόδιες Αρχές, παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, που οφείλει να τηρεί κάθε τράπεζα. Εν προκειμένω, όπως τόνισε ο ως άνω καταγγέλλων νομικός κατά την διάρκεια παρέμβασής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus 103,6 δεν αποκαλύπτονται οι επωνυμίες των μετόχων που ελέγχουν αυτές τις εταιρείες, ενώ, καθίσταται αναγκαίο, το να διερευνηθεί, αν στους ισολογισμούς των οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023 αυτών των εταιρειών-Funds, που δημοσιεύθηκαν στην Ιρλανδία, τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο περί απαλλαγής της διπλής φορολόγησης, του Ν.3300/2004 (Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο).

Από τα παραπάνω δηλούμενα, προκύπτει, όπως είναι αυτονόητο, η ανάγκη της επιβεβαίωσης ή της διάψευσης των όσων διαβάσαμε στο παραπάνω αναφερόμενο άρθρο εφημερίδας και την επίμαχη σχετική καταγγελία του ως άνω δικηγόρου, ενώ, είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη της αποκάλυψης των προθέσεών σας για την επιβολή της τήρησης των οριζόμενων στην ως άνω νομοθεσία, περί υποχρέωσης έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ από μέρους των εταιρειών που αγοράζουν «κόκκινα» δάνεια με δικαίωμα εκποίησης των περιουσιών των οφειλετών. Αν δεν καταδικαστεί η παραπάνω άνομη συμπεριφορά των εταιρειών – Funds, οι δανειολήπτες, ως φαίνεται, μένουν χωρίς προστασία από άνομες ενέργειες οντοτήτων, που ως «αρπακτικά», δρουν εις βάρος τους με την συνέργεια του ελληνικού Δημοσίου, ως μη όφειλε, ενώ καταργείται κάθε έννοια κράτους Δικαίου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Είναι υποχρεωτική, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη ΑΦΜ (που χορηγούν οι ελληνικές φορολογικές Αρχές) από τις εταιρείες που συμβάλλονται με ελληνικές τράπεζες, με απώτερο σκοπό το να αποκτήσουν δικαίωμα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών από υπάρχοντα ανεξόφλητα δάνεια;
  2. Οφείλουν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα οι εταιρίες που συμβάλλονται με ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποκτήσουν οι εν λόγω εταιρείες δικαίωμα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών από υπάρχοντα ανεξόφλητα δάνεια, εφόσον δεν διατηρούν υποκατάστημα εντός της χώρας μας;
  3. Εφόσον βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος περί απαλλαγής από την διπλή φορολόγηση, είναι σύννομο να στερούνται ελληνικού ΑΦΜ, οι εταιρείες που συμβάλλονται με ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποκτήσουν οι εν λόγω εταιρείες δικαίωμα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών από υπάρχοντα ανεξόφλητα δάνεια, δραστηριοποιούμενες στην ελληνική Επικράτεια;
  4. Στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται μη κατέχοντας ελληνικό ΑΦΜ, άρα, παράνομα, οι εταιρείες που συμβάλλονται με ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών από υπάρχοντα ανεξόφλητα δάνεια, προτίθεσθε να επιβάλλετε τις αναλογούσες κυρώσεις στις διοικήσεις των εν λόγω αντισυμβαλλόμενων με τις τράπεζες εταιρειών και να ακυρώσετε τις αντίστοιχες παραχωρήσεις εκμετάλλευσης των ανεξόφλητων δανείων στις τελευταίες, ως μη νόμιμες;

Ο ερωτών βουλευτής Κ. Βελόπουλος

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου