Saturday, 25 May, 2024
Τελευταίες Ειδήσεις

Ερώτηση βουλευτή για κλοπές ηλεκτρολογικού υλικού στους Σιδηροδρόμους, ως κακούργημα

Ερώτηση Βασιλείου Γραμμένου, Βουλευτή Α’ Αθηνών “Ελληνικής Λύσης” προς Υπουργό Υποδομών-Μεταφορών

τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ:  «Σχετικά με τον ορισμό κλοπής ηλεκτρολογικού υλικού στους Σιδηροδρόμους ως κακούργημα»

Κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν της έλλειψης βούλησης που παρατηρήθηκε επί σειρά μηνών από τα υφ΄ υμών Υπουργεία σε ερώτησή μας με θέμα: «Ορισμός κλοπής ηλεκτρολογικού υλικού στους Σιδηροδρόμους ως κακούργημα» (Αριθ. Πρωτ.: 2911/28-03-2023 Δ.Κ.Ε./Β.τ.Ε.) https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12259382.pdf, επανερχόμαστε επιτακτικότερα, προκειμένου να σας θέσουμεεκνέουτοπεριεχόμενότης,ώστεναβρειτηνανάλογηανταπόκρισηαπόεσάς και να απαντηθεί καταλλήλως. Η ερώτηση, η οποία σας είχε τεθεί και σας την επανακαταθέτουμε δια της παρούσης, επικεντρώνεται τόσο στην αυστηροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ποινών και προστίμων ένεκα βανδαλισμών και κλοπών στην περιουσία του Ελληνικού Σιδηρόδρομου όσο και στη δημοσιοποίηση του αριθμού των περιστατικών κλοπής και κλεπταποδοχής σιδηροδρομικού υλικού από το 2019 και εντεύθεν.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως απαντήσετε καταλλήλως τα ερωτήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ερώτησή μας με Αριθ. Πρωτ.: 2911/28-03-2023 Δ.Κ.Ε./Β.τ.Ε. και θέμα: «Ορισμός κλοπής ηλεκτρολογικού υλικού στους Σιδηροδρόμους ως κακούργημα»;

Ο ερωτών Βουλευτής Γραμμένος Βασίλειος

Σε απάντηση της υπ’ αρηθ. 584/05-09-2023 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο βουλευτής Βασ. Γραμμένος, με θέμα: «Σχετικά με τον ορισμό κλοπής ηλεκτρολογικού υλικού στους Σιδηροδρόμους ως κακούργημα», με την οποία επανακατέθεσε την υπ’ αρηθ. 2911/28-03-2023 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τον νόμο υπ’ αρηθμ. 5039/2023 (Α’ 83) υπό τον τίτλο: «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουάριου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» καη στο Β’ Κεφάλαηο αυτού υπό τον τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», εησήχθησαν, μεταξύ άλλων, οη ακόλουθες δηατάξεης που καθηστούν περησσότερο αυστηρές της ποηνές γηα αδηκήματα που έχουν ως αποτέλεσμα τη δηατάραξη της ασφάλεηας των συγκοηνωνηών, ήτοη:

Άρθρο 67: «Επηκίνδυνες παρεμβάσεης στη συγκοηνωνία μέσων σταθερής τροχηάς, πλοίων καη αεροσκαφών-Τροποποίηση άρθρου 291 Ποινικού Κώδικα».

Με την εν λόγω δηάταξη η παρ. 1 του άρθρου 291 του Ποηνηκού Κώδηκα (ν. 4619/2019, Α’ 95) δηαμορφώνεταη ως εξής: «7. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών: α) με καταστροφή, βλάβη, μετακίνηση ή αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας, κίνησης, ηλεκτροδότησης ή ασφάλειας, εγκαταστάσεων ή συγκοινωνιακών μέσων, β) με τοποθέτηση ή διατήρηση εμποδίων, γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, δ) με παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου ή ασφαλούς φόρτωσης των συγκοινωνιακών μέσων, ε) με παραβίαση των κανόνων λειτουργίας συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στ) με άλλες, εξίσου επικίνδυνες, για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις τιμωρείται: αα) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, ββ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη

2 μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ) με ισόβια κάθειρξη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.»

Άρθρο 68: «Διακεκριμένη κλοπή-Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα»

Με την εν λόγω διάταξη η παρ. 1 του άρθρου 374 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) διαμορφώνεται ως εξής: «7. Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία, πράγμα αφιερωμένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο, βα) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα προορισμένο από τη θέση του ή από την κατασκευή του για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών, ββ) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα που αποτελεί τμήμα εξοπλισμού δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, ε) η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα.»

Άρθρο 69: «Αποδοχή και διάθεση προϊόντων επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών -Τροποποίηση άρθρου 394Α Ποινικού Κώδικα»

Με την εν λόγω διάταξη το άρθρο 394Α διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 394Α Διακεκριμένη αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. 1. Τα πλημμελήματα των περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 386Α που αφορούν σε μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 394, όταν τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 2. Αν το αντικείμενο της πράξης της παρ. 1 του άρθρου 394 προήλθε από την αξιόποινη πράξη της περ. βα’ του άρθρου 374, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη»

Άρθρο 70:«Προσαρμογές στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας-Τροποποίηση άρθρων 4 και 39 ν. 4557/2018».

Με την εν λόγω διάταξη:

  1. Στην περ. ζ’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), περί βασικών αδικημάτων, προστίθεται παραπομπή στην παρ. 2 του άρθρου 394Α του Ποινικού Κώδικα και η περ. ζ’ διαμορφώνεται ως εξής: «ζ) η παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής κατά το άρθρο 207 ΠΚ, η κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής κατά το άρθρο 208 ΠΚ, η καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος κατά το άρθρο 208Α ΠΚ, η πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων κατά την παρ. 1 του άρθρου 208Γ ΠΚ, οι προπαρασκευαστικές πράξεις του άρθρου 211 ΠΚ, η πλαστογραφία κατά το άρθρο 216 ΠΚ, η διακεκριμένη πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά την παρ. 3 του άρθρου 217 ΠΚ, η κλοπή κατά το άρθρο 372 ΠΚ, η διακεκριμένη κλοπή κατά το άρθρο 374 ΠΚ, η υπεξαίρεση κατά το άρθρο 375 ΠΚ, η ληστεία κατά το άρθρο 380 ΠΚ, η εκβίαση κατά το άρθρο 385 ΠΚ, η απάτη κατά το άρθρο 386 ΠΚ, η απάτη με υπολογιστή κατά το άρθρο 386Α ΠΚ, η απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις κατά το άρθρο 386Β ΠΚ, η απιστία κατά το

3 άρθρο 390 ΠΚ, η αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 394 ΠΚ, η διακεκριμένη αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά την παρ. 2 του άρθρου 394Α ΠΚ καη η τοκογλυφία κατά το άρθρο 404 ΠΚ,».

  1. Στην υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4557/2018, περί ποηνηκών κυρώσεων, προστίθεταη παραπομπή στην παρ. 2 του άρθρου 394Α του Ποηνηκού Κώδηκα καη η υποπερ. γγ) δηαμορφώνεταη ως εξής: «γγ) αν η περηουσία που είναη αντηκείμενο νομημοποίησης προέρχεταη από τα κακουργήματα των περ. α’, β’, γ’, η’ καη θ’ του άρθρου 4, καθώς καη των άρθρων 323Α, 374, 380, της παρ. 2 καη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 385, της παρ. 2 του άρθρου 394Α του Ποηνηκού Κώδηκα (ΠΚ, 4619/2019, Α’ 95), της παρ. 5 του άρθρου 29 καη του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου