Thursday, 25 April, 2024

Ενημέρωση για αποζημίωση πληγέντων από τη Θεομηνία της 23ης και 24ης Ιανουαρίου

Ενημέρωση για αποζημίωση πληγέντων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν από τη Θεομηνία της 23ης και 24ης Ιανουαρίου 

Υποβολή Αιτήσεων επιχορήγησης στους Δήμους και στην ΠΕ Πέλλας.

Έναρξη υποδοχής αιτήσεων στον Δήμο Αλμωπίας.

Ενημερώνουμε τους πολίτες και τον επιχειρηματικό κόσμο της ΠΕ Πέλλας που επλήγη από την θεομηνία της 23ης και 24ης Ιανουαρίου 2023, ότι μπορούν να αιτηθούν την καταβολή επιχορήγησης, σε εφαρμογή του Νόμου 4797/2021(Α’66), μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης, στην ΠΕ Πέλλας και στους Δήμους της περιοχής τους. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, περιλαμβάνονται οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις), οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Προϋποθέσεις της επιχορήγησης

Οι ανωτέρω κατηγορίες, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης εφόσον:

 • ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και συνεχίζουν να λειτουργούν (με τον ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο,
 • έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών,
 • έχουν υποστεί υλικές ζημίες σε στοιχεία ενεργητικού τους, ως άμεση συνέπεια της θεομηνίας.

Επιπλέον, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες πρέπει:

 • Να υποβάλλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Ελέγχου.

 • Να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις των δικαιούχων κατατίθενται για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στους Δήμους (Δημαρχεία) ή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Διοικητήριο, Έδεσσα), Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, γραφείο 323, 3ος όροφος. Υπεύθυνοι παραλαβής των αιτήσεων είναι οι κκ. Καφετζής Κωνσταντίνος και Αδραμιτιανός Βασίλης, με τηλέφωνα επικοινωνίας 23813-51256 και 23813-51202 αντίστοιχα.

Η διαδικασία υποδοχής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει για τον Δήμο Αλμωπίας και σύντομα θα υπάρξει νέα ενημέρωση και για τους υπόλοιπους Δήμους.

Για την υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Αλμωπίας:

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Υπόψη Γενικού Γραμματέα κ. Γιώργου Τσιμτσιρίδη

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23843-50202 και 6975855578

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους την προεκτυπωμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, (διατίθεται από τους Δήμους και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Πέλλας), καθώς και:

 1. Σύντομο ιστορικό του Συμβάντος,
 2. Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.λπ.),
 3. Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 4. Φορολογικές Δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας),
 5. Απογραφή προηγούμενου
 6. έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο),
 7. Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά,
 8. Φωτογραφίες,
 9. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές),
 10. Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις,
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας,
 12. ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης,
 13. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών το συντομότερο δυνατό.   

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου