Thursday, 28 October, 2021

Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Γ. Τσιμτσιρίδη για τον προϋπολογισμό του δήμου Αλμωπίας

“Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Έχω την τιμή να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου μας για το έτος 2016 μέσα σε συνθήκες κρίσης, εθνικής και ευρωπαϊκής.

Κρίσης τόσο Οικονομικής όσο και κοινωνικής όπου η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Σήμερα λοιπόν σας καταθέτουμε τον Προϋπολογισμό του 2016 ο οποίος καταρτίστηκε υπό καθεστώς άμεσης, σκληρής επιτροπείας και εποπτείας.
Πρόκειται για αναγκαστικό προϋπολογισμό που συνεχίζει την απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με τις περικοπές του οδηγεί στην πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και του ίδιου του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η συνένωση των δήμων σε καλλικρατικούς, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, θα μπορούσε πραγματικά να αποβεί επαναστατική.
Δυστυχώς με τον νόμο του Καλλικράτη στους Δήμους περιήλθαν καινούριες αρμοδιότητες, χωρίς ταυτόχρονα να διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι (χρηματοδοτήσεις και προσωπικό).
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά βιώνουμε και την τραγική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα, την περικοπή αρχικά των θεσμοθετημένων πόρων (κατά 60%) και στη συνέχεια την μη απόδοση αυτών, τόσο για τις λειτουργικές μας υποχρεώσεις όσο και για τις επενδυτικές ανάγκες. Είχαμε πάγωμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ο ρυθμός εκταμίευσης των χρηματοδοτούμενων έργων είναι απογοητευτικός.
Στις σημερινές συνθήκες, πρώτιστο καθήκον μας είναι η διατήρηση της δομής των ΟΤΑ, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κοινωνικό ιστό, γιατί ο καθένας αισθάνεται ότι παρά τις τεράστιες δυσκολίες μπορεί να ακουμπήσει και να βοηθηθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί μόνο έτσι μπορούμε να υποστηρίζουμε, να ενισχύουμε και να επιλύουμε προβλήματα που καθημερινά παρουσιάζονται στον τόπο μας, γιατί ο Δήμος με τις ελάχιστες δυνατότητες του, δεν σταματά να επιτελεί καθημερινά το κοινωνικό του έργο και τελικά είναι το τελευταίο οχυρό για να υπερασπισθεί τα προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν στον τόπο μας.
Παράλληλα προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ζωντανές τις Υπηρεσίες του Δήμου για να προσφέρουμε τις αναγκαίες, εκείνες, υπηρεσίες που απαιτεί κάθε πολίτης.
Κληθήκαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2016 του Δήμου μας λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά τα δεδομένα που προανέφερα και στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία περί σύνταξης προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός που συντάχθηκε έγινε με αυστηρές οδηγίες του Οικονομικού Παρατηρητηρίου, του Υπουργείο Οικονομικών αλλά και της τρόικας με μία διαδικασία λογιστική και άκρως αυθαίρετη, αφού δεν λαμβάνει υπόψη της, τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, όσον αφορά την εξυπηρέτηση τους, ή τις πραγματικές φοροδοτικές ικανότητες των πολιτών, όσων αφορά την είσπραξη των εσόδων.
O προϋπολογισμός του 2016, είναι λοιπόν, λειτουργικός, ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος και σύμφωνος με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, του οποίου οι παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν.
Το ύψος του ισοσκελισμένου φετινού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 20.303.412,48 € αναλύοντας τις κατηγορίες των εσόδων και εξόδων του έχουμε :
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ 6.808.035,32
ΕΚΤΑΚΤΑ 7.619.474,49
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ 620.641,38
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.140.651,36
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.710.037,81
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.404.572,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.303.412,48
ΕΞΟΔΑ :
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7.096.232,92
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.193.224,87
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 4.700.095,25
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 313.859,44
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.303.412,48
Κυρίες και κύριοι Συνάδερφοι,
Εφαρμόζουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης που στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής διοίκησης των πολιτών, για αυτό πραγματοποιήσαμε ουσιαστικές συναντήσεις σε όλα τα δημοτικά & κοινοτικά διαμερίσματα. Καταγράψαμε τα προβλήματα κάθε περιοχής και ζητήσαμε από τους τοπικούς φορείς να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και διαβούλευση με τα συμβούλια όλων των διαμερισμάτων.
Το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δεσμευτικό δεν αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς. Ως Δημοτική αρχή που αναλάβαμε πριναπό ένα χρόνο, θεωρώ ότι πετύχαμε τους στόχους που θέσαμε στον αρχικό μας προϋπολογισμό και αυτό αποδεικνύεται μέσω των ποσοστών υλοποίησης του.
Θα αναφέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα που δίνει μια γενικότερη εικόνα για το τι εννοώ: Στην κατηγορία εσόδων που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (ομάδα 3) προϋπολογίσαμε 2.028.809,65 η πρόβλεψη για επισφάλεια βάση της ΚΥΑ στα έξοδα 1.854.650,55 δηλαδή είχαμε προϋπολογίσει εισπράξεις 174.159,1 Εισπράξαμε 281.639,04 και έχουμε ξεπεράσει το στόχο που θέσαμε και στο δίμηνο που μένει θα έχουμε υπερκαλύψει κατά πολύ. Σε αυτές τις δύσκολες και ασταθείς οικονομικές συγκυρίες υποστηρίζουμε και δρομολογούμε ενέργειες αναγκαίες για ένα Δήμο αυτοδύναμο και ανεξάρτητο. Με τον παρόντα προϋπολογισμό θέτουμε το Δήμο σε τροχιά συστηματικής μείωσης και εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, και το έχουμε αποδείξει, με χαμηλότερο κόστος και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Προβλέψαμε δαπάνες παλαιοτέρων ετών που μας ταλαιπωρούν από την αρχή οι οποίες είναι δύσκολο να πληρωθούν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή μη τήρησης των διαδικασιών. Πληρώσαμε δαπάνες που αφορούσαν απλήρωτα επί πολλά έτη χρέη και δικαστικές αποφάσεις. Οργανώσαμε τις υπηρεσίες μας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή του τιμολογίου έως και την εξόφληση να έχει ελαχιστοποιηθεί. Οι πληρωμές των ενταλμάτων γίνονται αυστηρά με προτεραιότητα και όχι επιλεκτικά . Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εντάλματα που καθυστερούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο εξαιτίας της μη νομιμότητας της δαπάνης, η διαδικασία έχει δρομολογηθεί από την υπηρεσία και προχωράει κανονικά. Αυτός, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2016,ο οποίος συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των δημοτών που μας εμπιστεύτηκαν και δοκιμάζονται καθημερινά.
Χτίζουμε την πολιτική μας ξεκινώντας από τα απλά καθημερινά προβλήματα και συνεχίζουμε στα μεγάλα και δύσκολα. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, η τοπική αυτοδιοίκηση βάλλεται πανταχόθεν , όμως εμείς είμαστε εδώ να υλοποιήσουμε αυτά που σχεδιάσαμε για τον τόπο μας .
Επενδύουμε στο παρόν χτίζοντας το αύριο… Για την Αλμωπία της καρδιάς μας
Παρακαλώ το σώμα για τη ψήφισή του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης”.

Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Γ. Τσιμτσιρίδη για τον προϋπολογισμό του δήμου Αλμωπίας

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου