Saturday, 24 October, 2020

Θ. Τζάκρη – Εισήγηση για ψήφιση νόμων

Με εισήγηση της Θεοδώρας Τζάκρη ψηφίστηκε ο νόμος που προβλέπει παράταση της προθεσμίας αντικατάστασης των αδειών τεχνικών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών 2013/34 και 2014/95

Ψηφίσθηκε από τη Βουλή ο νόμος για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών 2013/34 και 2014/95 στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις που εισηγήθηκε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Θεοδώρα Τζάκρη, για την παράταση της προθεσμίας αντικατάστασης των αδειών τεχνικών επαγγελμάτων αλλά και διατάξεων που επιλύουν χρόνια προβλήματα.

Συγκεκριμένα με τις ψηφισθείσες διατάξεις που πρότεινε η Θεοδώρα Τζάκρη:

  • Δίνεται παράταση στην προθεσμία αντικατάστασης των αδειών τεχνικών επαγγελμάτων (υδραυλικών, ψυκτικών, χειριστών μηχανημάτων έργων, τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, πρακτικών μηχανικών και συναφών ειδικοτήτων)

Συγκεκριμένα το Άρθρο 16 του νέου νόμου αφορά στη χρονική παράταση ως τις 31.12.2016 της προθεσμίας αντικατάστασης «παλαιών» αδειών με τις σχετικές «νέες» άδειες- ήτοι των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νομικού καθεστώτος που εισήχθη με το ν.3982/11

  • των υδραυλικών – σχετικό π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄),
  • των χειριστών μηχανημάτων έργου – σχετικό π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α΄)
  • των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων – σχετικό π.δ 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α΄)
  • των πρακτικών μηχανικών και συναφών ειδικοτήτων – σχετικό π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α΄)
  • των ψυκτικών – σχετικό π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α΄)

Σημειώνεται ότι η εν λόγω παράταση δόθηκε κατόπιν γενικευμένου σχετικού αιτήματος από τους περισσότερους συλλόγους και τις ομοσπονδίες των επαγγελματιών, πολλών ιδιωτικών αιτημάτων επαγγελματιών αλλά και των θετικών σχετικών απόψεων των αδειοδοτουσών Αρχών πολλών Περιφερειακών Ενοτήτων. Η παράταση, με λήξη σε ρητή ημερομηνία την 31.12.2016, κοινή για όλες τις σχετικές επαγγελματικές τεχνικές δραστηριότητες, αναμένεται να συμβάλει θετικά τόσο προκειμένου να καλυφθεί στο μέγιστο δυνατό η ανάγκη μιας τυπικώς λειτουργούσας αγοράς τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων με την ένταξη όσο το δυνατό περισσοτέρων επαγγελματιών στις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου όσο και στην κατά το δυνατόν αποφόρτιση της σχετικής πίεσης που δέχονται οι αδειοδοτούσες Αρχές για την εξυπηρέτηση των αδειούχων.

  • Δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για άδειες τεχνικών επαγγελμάτων σε άλλη Περιφέρεια, αν η οικεία περιφέρεια έχει αδυναμία

Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 15 περιέχεται διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την έκδοση της άδειας ενδιαφέροντός του, εφόσον έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τα συναφή δικαιολογητικά, εκτός της οικείας του Περιφέρειας, εάν η τελευταία έχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων. Ας σημειωθεί ότι η τροποποιούμενη διάταξη έδινε την αυτή δυνατότητα μόνον εφόσον στην οικεία Περιφέρεια του επαγγελματία δεν είχε συγκροτηθεί η σχετική εξεταστική Επιτροπή – παραβλέποντας ότι, με αυτό τον τρόπο, μεταφέρονταν στο διοικούμενο τυχόν άλλες αντικειμενικές αδυναμίες της Διοίκησης (πχ. έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για τη διενέργεια των εξετάσεων). Η εν λόγω στρέβλωση αίρεται με την εισαγόμενη τροποποίηση κι απελευθερώνει, μετά την ενεργοποίησή της, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ, από τη σχετική «ομηρία» τους επαγγελματίες.

  • Δίνεται δυνατότητα αντιστοίχησης των αδειών παλαιού τύπου των συντηρητών ηλεκτρολόγων με τις νέες άδειες εγκατασταστών ηλεκτρολόγων

Το Άρθρο 17 αφορά σε διόρθωση καταφανών ελλείψεων στην αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου και σε διαδικασίες αντικατάστασης υφιστάμενων άδειών ψυκτικού, αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η αντικατάσταση «παλαιάς» άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου, λόγω έλλειψης σχετικής πρόβλεψης στις διατάξεις. Η εν λόγω έλλειψη διορθώνεται με την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με την οποία οι «παλαιές» άδειες του συντηρητή ηλεκτρολόγου αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες «νέες» άδειες του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. Ας σημειωθεί ότι οι παλαιοί συντηρητές διακρίνονταν από τους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους μόνο με βάση το εργασιακό τους καθεστώς- ενώ είχαν τα ίδια τυπικά προσόντα (πτυχία, εξετάσεις). Με την εισαγόμενη τροποποίηση, εξάλλου, δεν περιορίζεται το σχετικό δικαίωμα της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας των επαγγελματιών.

  • Επιλύονται προβλήματα των αδειών των ψυκτικών

Με το άρθρο 17 επίσης επιλύονται προβλήματα που εντοπίσθηκαν και σε διατάξεις που ρυθμίζουν τις διαδικασίες αντικατάστασης των «παλαιών» άδειών ψυκτικού, εφόσον αυτές είχαν παραμείνει αθεώρητες για πάνω από τρία χρόνια, με τις «νέες» που προβλέπονται από το νομικό καθεστώς που εισήχθη με το ν.3982/11. Οι εν λόγω ελλείψεις διορθώνονται με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυθμιζόμενες αναλογικά προς τα αντίστοιχα προβλεπόμενα στα λοιπά προεδρικά διατάγματα. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το παράβολο που καταβάλλεται σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας υπερβαίνει το ένα έτος αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών, είναι τετραπλάσιο αυτού που καταβάλλεται σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μικρότερη των 6 μηνών (το τελευταίο έχει ορισθεί στα 100 ευρώ), και ότι εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη, η άδεια ανακαλείται και ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική επιτυχή εξέταση.

  • Δίνεται παράταση στην προθεσμία προσαρμογής στη νομοθεσία για αρτοποιεία και αρτοποιητικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες

Τέλος, στο νέο νόμο περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία προσαρμογής στη νομοθεσία για αρτοποιεία και αρτοποιητικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2017 η προθεσμία προσαρμογής για τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και τα αρτοποιεία, που είχαν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούσαν νόμιμα πριν το ν. 3526/2007, διότι δεδομένης της δυσχέρειας συμμόρφωσης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, με την εκπνοή της παράτασης, θα πρέπει άμεσα να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας, ιδίως οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες και δεν πρόλαβαν να τις ολοκληρώσουν εντός της ρητής προθεσμίας των δύο (2) ετών. Επιπρόσθετα, στο διάστημα αυτό, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας απλοποίησης των διαδικασιών Αδειοδότησης, θα εξεταστεί, από τις Υπηρεσίες και το εν λόγω θέμα, προκειμένου να δοθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της βιομηχανίας.

Θ. Τζάκρη – Εισήγηση για ψήφιση νόμων

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου