Tuesday, 22 June, 2021

Ο δήμος Αλμωπίας στο Παρατηρητήριο των ΟΤΑ;

Σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών κατατέθηκε (μαζί με άλλες …102) και ψηφίστηκε τη Δευτέρα.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλμωπίας συνεδρίασε τη Δευτέρα και το δεύτερο θέμα αφορούσε την ”Τροποποίηση της υπ.αριθ.273/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά τη «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού», μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου. Αν και εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή θα πρέπει να έχουν απαντήσεις προς το Σώμα και τους δημότες στο επόμενο ΔΣ όπου θα τεθεί και η ψήφιση του προϋπολογισμού. Τι σημαίνει Παρατηρητήριο;

Μεταξύ άλλων οι δήμοι που δεν ισοσκελίζουν τους προϋπολογισμούς τους θα μπαίνουν σε ασφυκτικό «πρόγραμμα εξυγίανσης» και θα χάνουν το δικαίωμα κατάρτισης του. Οπότε, θέλουν… δεν θέλουν θα υπάγονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης οι δήμοι οι οποίοι δεν τηρούν όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός τους, σύμφωνα με σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας» που ψηφίστηκε.
Η Αιτιολογική Έκθεση της εν λόγω τροπολογίας αναφέρει ότι είναι αναγκαία η “αποκατάσταση διαπιστωθεισών δημοσιονομικών δυσλειτουργιών” στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μετά δύο έτη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία αν το Παρατηρητήριο, μετά από αξιολόγηση και παρακολούθηση εφαρμογής από τον ΟΤΑ των προτεινόμενων μέτρων, διαπιστώσει εξακολουθητική αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Με την ένταξή του ένας δήμος στο «Πρόγραμμα Εξυγίανσης», πρέπει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να καταθέσει στο Παρατηρητήριο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης. Το σχέδιο αυτό πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, και το οποίο θα πρέπει να περιγράφει συγκεκριμένα την ακριβή εφαρμογή των κάτωθι παρεμβάσεων όπως πχ μέτρα είσπραξης των χρωστούμενων προς τους ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων, εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού – κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις) και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (από 0,5% μέχρι και 2%), διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (κρατική επιχορήγηση) για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους, καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών οργάνων και μονομελών οργάνων του ΟΤΑ που αποστέλλονται υποχρεωτικά για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία αρχή.
Επίσης ο δήμος ο οποίος μέλλει να εξυγιανθεί μπορεί να ζητήσει δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού.
Ωστόσο ο δήμος ο οποίος τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, χάνει το δικαίωμα να καταρτίσει προϋπολογισμό, καθώς με τη σχετική τροπολογία η δυνατότητα αυτή παραχωρείται στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ. Μ΄ άλλα λόγια το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ θα καταρτίσει και θα επικυρώσει μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του υπό εξυγίανση ΟΤΑ.
Δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ένας ειδικός “Λογαριασμός Εξυγίανσης ΟΤΑ”.
«Τον Λογαριασμό βαρύνουν ιδίως οι δαπάνες χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλών τους, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράμματος αποπληρωμής τους, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Παρατηρητηρίου, και για την πληρωμή των δπανών τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα δάνεια».
Η χρηματοδότηση του Λογαριασμού, αυτή προέρχεται, «σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και συγκεκριμένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται στους ΟΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, και, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με ισόποση χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των ΚΑΠ».

Ο δήμος Αλμωπίας στο Παρατηρητήριο των ΟΤΑ;

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου