Friday, 14 May, 2021

Στις 25 Αυγούστου η ανοιχτή δημοπρασία για την βελτίωση της αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Κύρρου

Στις 25 Αυγούστου η ανοιχτή δημοπρασία για την βελτίωση της αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Κύρρου
Ο Δήμος Πέλλας διακηρύττει ότι την 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πέλλας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Κύρρου».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 950158 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Κύρρου»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 11.901,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) Κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με προϋπολογισμό 165.381,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) Κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 313.996,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) Κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ με προϋπολογισμό 1.150,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 492.429,90 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 615.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Πέλλας (διεύθυνση: Eθν. Αντίστασης 1 & Χ’δημητρίου), μέχρι τις 20-08-2015.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β.    Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 10.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών  και  (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Οι εργολάβοι Δημοσίων Έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες με καταληκτική ημερομηνία την 30η-11-2015.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8).
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας στα τηλέφωνα 23823 50843 και στο Φαξ 23820 29033, αρμόδιος υπάλληλος Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου