Friday, 24 May, 2024

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αλμωπίας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας

την Τρίτη 17-05-2022 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4876/2021 (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1  Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης-κατανομής, αναμόρφωση προϋπολογισμού (συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022).  
2  3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2022.  
3  Επιλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο 2022.  
4  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143),όπως ισχύει.  
5  Έκθεση απόψεων επί της προδικαστικής προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ (ΕΑΔΗΣΥ) 653/9.5.2022 του οικονομικού φορέα «Π. Α.» για τα Τμήματα 2 & 11 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ ετών 2021 – 2022 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)  της αριθ. 02/2022 Διακήρυξης (22PROQ009887894 2022-01-03)με αριθ.συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ 151336 /3-1-2022.  
6 Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. πρωτ. 7271-04/05/2022 αίτηση του οικονομικού φορέα «ΕΥΔΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» της  προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ» μέρος του «Υποέργου 3 – Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» της πράξης wa-mbrella.  
7  Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου  δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. πρωτ.99/14813/2022 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  
8 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση μελέτης- τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 02/2022 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.  
9  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας (ΚΕ.Κ.Π.-Α) για την υλοποίηση των διαδικασιών που απορρέουν από την  ένταξη στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»  σύμφωνα με την αριθ. 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών.  
10 Έγκριση της με αρ. 33/2021 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (Δ.Α.Σ.) ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
11  Έγκριση της με αρ. 7/2022 μελέτης με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ».  
12 Έγκριση της με αρ. 8/2022 μελέτης με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ».  
13  Έγκριση αιτήματος για χορήγηση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”  
14  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. με Αναθεώρηση του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”.  
15  Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Συμπληρωματικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”.  
16  Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων  δήμου Αλμωπίας».  
17  Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών σε πάρκα και πλατείες του δήμου Αλμωπίας».  
18  Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Υποέργο 6: Έρευνα πεδίου – Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTEREG IPA-CBC 2014 TC 16 I5CB 009».  
19  Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση πεζοδρομίων επί της οδού Λοχαγού Πασσιά στην πόλη της Αριδαίας» του προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης .  
20 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και προβολέων για το Δημοτικό Ανοικτό Στάδιο Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.  
21  Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».  
22  Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».  
23  Ακύρωση της αριθ.133/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί  έγκρισης διενέργειας διαδικασιών παροχής υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας για τα έτη  2022-2023.  
24  Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αψάλου.  
25  Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Φιλώτειας.  
26  Έγκριση της αριθ. 26/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α.  
27  Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός της έδρας του Δήμου για υπηρεσιακές συναντήσεις.  

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου