Tuesday, 16 July, 2024

Υλοποίηση «Έργων ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας»

Ο Δήμος Σκύδρας και η Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας ανακοινώνουν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη της υλοποίησης του

1ου από τα τρία υποέργα της πράξης με τίτλο  «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 3.500.00,00 € και συγκεκριμένα του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας.

Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του  1ου υποέργου ανέρχεται στα 2.942.024,00 € και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075 (αρ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008), σύμφωνα με την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023//18-05-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Next Generation EU με το ποσό των 2.372.600,00 € και με το ποσό των 569.424,00 € από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/12/2023. Διάρκεια υλοποίησης: 15 μήνες.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι επτά (27) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) δεξαμενών και γεωτρήσεων στις Δ.Ε. Σκύδρας και Μενηίδος.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών (2.763) ψηφιακών υδρομετρητών παροχής καταναλωτών και παρελκόμενου υδραυλικού εξοπλισμού.
  • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού
  • Προμήθεια και εγκατάσταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και λογισμικού διαχείρισης της κατανάλωσης
  • Αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας
  • Την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος

Με την προτεινόμενη πράξη αντιμετωπίζονται, σε γενικές γραμμές, οι ανάγκες της ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οι οποίες σχετίζονται με τη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από τα κέντρα εποπτείας και τη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Με την εγκατάσταση του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, το εντεταλμένο προσωπικό λειτουργίας διαφόρων επιπέδων, θα είναι σε θέση να δρομολογεί αποτελεσματικά κι αξιόπιστα τους κατάλληλους χειρισμούς που είναι ενταγμένοι στους επί μέρους και στους γενικούς στόχους του δικτύου ύδρευσης (επάρκεια, μειωμένο κόστος, ποιότητα νερού κλπ.).

Τέλος, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων κατανάλωσης στην πόλη της Σκύδρας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο φορτίο από πλευράς ζήτησης, η υπηρεσία θα είναι σε θέση να εξάγει ασφαλέστερα συμπεράσματα και να καταρτίσει με αξιόπιστο τρόπο το μοντέλο του υδατικού ισοζυγίου.                        

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν΄απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας. Υπεύθυνος επικοινωνίας ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Γρηγόρης Σιδηρόπουλος τηλ. 238351853.

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου υπογράμμισε τα εξής:

«Αρχικά θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ένταξη, τη χρηματοδότηση και την έναρξη υλοποίησης, μέσα στις επόμενες ημέρες, των Έργων ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας.

Πρόκειται για μια ακόμη σπουδαία και μεγάλη επένδυση αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού των υποδομών, των εργασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου μας στον τομέα της ύδρευσης που υλοποιείται μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Τα έργα αυτά είναι σημαντικά, τόσο για ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά όσο και για τ΄αποτελέσματα που θα επιφέρουν στην ορθολογική και βελτιωμένη διαχείριση και χρήση του νερού στο Δήμο μας. Ελπίζω ότι οι επικείμενες αλλαγές στις Δ.Ε.Υ.Α. δεν θα έχουν επιπτώσεις στην υλοποίηση των έργων κι ότι αυτά θα παραδοθούν στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Θέλω επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Νίκο Χατζηιωαννίδη και στα στελέχη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας για το παραγόμενο έργο παρά την υποστελέχωσή της. Το όραμα, ο προγραμματισμός, η στόχευση, η εγκυρότητα των προτάσεων, η διεκδίκηση-διότι τίποτα δεν εξασφαλίζεται τυχαία-φέρνουν συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Κι έτσι συνεχίζουμε!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου