Monday, 19 October, 2020

2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών: Ενημέρωση προς γονείς και μαθητές

2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Σύμφωνα με την Υ.Α. 3882/12-9-2020, αρ. 1 παρ. β κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως ορίζεται στο αρ 8 της υπό στοιχεία Δ1Α/ΓΠΟΙΚ 55339/8-9-20 ΚΥΑ. Παρακαλούμε ως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00πμ να μας δηλώσετε εάν το παιδί σας ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και επιθυμείτε εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΆΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ), προκειμένου να ενημερώσουμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να συγκροτηθούν τα εξ αποστάσεως τμήματα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μας στείλετε σχετική ιατρική γνωμάτευση άμεσα.
Παραθέτω το άρθρο 8:
Άρθρο 8, Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1.Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
1.Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
ii.Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
iii.Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
iv.Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HlV και CD4 <500).
vi.Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20ης/μέρα).
vii.Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
viii.Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix.Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
χ. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.
γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
2.Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους μαθητές/τριες που ανήκουν στις περιπτώσεις α και βi, βii της παραγράφου 2. Η ύλη θα καλύπτεται κανονικά,σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ.Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τη διδαχθείσα ύλη και ενημερώνει ηλεκτρονικά σε εβδομαδιαία βάση τον έχοντα συγκροτήσει το τμήμα στο οποίο διδάσκει.
Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών-Αιτήσεις έως 21 Σεπτεμβρίου
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με το με αρ. 37/23-7-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δυο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται το εξής : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών» . Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.
Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.
Να μας ενημερώσετε ως τη Δευτέρα 21η Σεπτεμβρίου σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι απαλλαγής του/της μαθητή/τριαςαπό το μάθημα των Θρησκευτικών.
Παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε μαθητές οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου