Sunday, 26 September, 2021

Μέχρι 22.00 ευρώ η ενίσχυση για νέους αγρότες και κτηνοτρόφους

Έως 31 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Με ποσά από 17.000 έως και 22.000 ευρώ ενισχύει νέους αγρότες και κτηνοτρόφους η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο σχετικό Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» γίνεται μέχρι τις 31-12-2016, ενώ μέχρι τις 16-1-2017 μπορεί να προσκομιστεί ο φάκελος υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Στόχος είναι η δημιουργία νέων, βιώσιμων, δυναμικών και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Προϋποθέσεις

Δικαιούχος είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, το οποίο -ενδεικτικά- θα πρέπει να:

– Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.

– Είναι μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.1.

– Έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης και δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

– Είναι εγγεγραμμένος στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

– Εκπληρώνει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

– Διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνει τη δέσμευση να τα αποκτήσει.

– Υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη, με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες.

Σημειώνεται ότι η εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας του υποψήφιου αγρότη και να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον 8.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να είναι στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου και εντός της ίδιας περιφέρειας. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή και παράλληλα να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλιευτικές δραστηριότητες. Τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή ως κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης (για τα νομικά πρόσωπα).

Για την πρώτη εγκατάσταση του νέου γεωργού χορηγείται ποσό ενίσχυσης κατ’ αποκοπή, το οποίο θα κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Η καταβολή του ποσού αυτού προβλέπεται σε 2 δόσεις, με την πρώτη που αφορά στο 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης να πραγματοποιείται με την έκδοση της απόφασης ένταξης και την επόμενη εντός 5 ετών από την ένταξη. Προϋπόθεση για τη καταβολή της τελευταίας δόσης είναι η ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Στήριξη από την Πειραιώς

Σε αυτό το νέο ξεκίνημά η Τράπεζα Πειραιώς είναι κοντά όχι μόνο στους νέους αγρότες που εντάσσονται στο σχετικό μέτρο του ΠΑΑ, αλλά και στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα ηλικίας έως 50 ετών, καθώς μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων στηρίζει τις επιλογές τους στη δύσκολη στιγμή της εκκίνησης. Βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το «Δάνειο Υποστήριξης Νέων / Νεοεισερχόμενων Αγροτών» για την κάλυψη των βασικών επενδυτικών τους αναγκών, κατά την αρχική τους εγκατάσταση και για τη δημιουργία σύγχρονων εκμεταλλεύσεων. Μέσω του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά καλλιεργήσιμης γης και για την αγορά φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου που χρειάζονται, ενώ παράλληλα μπορούν να αγοράσουν, να χτίσουν ή να βελτιώσουν τις γεωργοκτηνοτροφικές υποδομές και να αγοράσουν τον αναγκαίο μηχανολογικό τους εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς τούς εξασφαλίζει τα αναγκαία κεφάλαια με δάνειο μέχρι 150.000 ευρώ και ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο, προβλέποντας και τη δυνατότητα περιόδου χάριτος, ανάλογα με το επιχειρηματικό τους πλάνο. Η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει έως και τα 15 έτη, ανάλογα με το σκοπό του δανείου και προβλέπεται η απαραίτητη ευελιξία στην αποπληρωμή με δυνατότητα επιλογής, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων ή ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα στους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες που επιθυμούν να υποβάλουν «σχέδιο βελτίωσης» στο σχετικό Μέτρο 4 του ΠΑΑ, να χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένα μέσω ενός πακέτου προϊόντων που καλύπτει πέραν του επενδυτικού δανείου και την εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης. Για τους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες που συνεργάζονται με εταιρεία ή συνεταιρισμό που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, η Τράπεζα Πειραιώς τούς δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης για την αγορά των αγροτικών εφοδίων (σπόρους, φάρμακα, λιπάσματα) ή/ και των ζωοτροφών. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν προϋποθέτει ενυπόθηκες διασφαλίσεις και η Τράπεζα αρκείται στην ύπαρξη του συμβολαίου.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς διευκολύνει τις τραπεζικές συναλλαγές των νέων αγροτών μέσω λειτουργικών καταθετικών λογαριασμών για είσπραξη των επιδοτήσεών τους και τους προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση τόσο μέσω φιλικής εξυπηρέτησής τους στα καταστήματά της όσο και μέσω των ηλεκτρονικών της δικτύων. Μάλιστα η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής της, η winbank, έχει βραβευθεί επανειλημμένα.

makthes

Μέχρι 22.00 ευρώ η ενίσχυση για νέους αγρότες και κτηνοτρόφους

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου