Thursday, 25 April, 2024

Βελόπουλος: Απάντηση για τη διασπορά fake news

Βελόπουλος: Απάντηση για τη διασπορά fake news

Ερώτηση: 3101/08-02-2024, σε απάντηση της υπ’ αριθ. 3101/08-02-2024 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Κ. Βελόπουλος, με θέμα: «Η απόδειξη της διασποράς ψευδών ειδήσεων από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας του Διαδικτύου: “Ελληνικά Hoaxes”», αφενός, περί του μητροπολίτη Κέρκυρας, όσον αφορά σε δήθεν προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι σε ΑμεΑ, και αφετέρου, περί εμού του ιδίου, όσον αφορά σε χαρακτηρισμό ως fake news των αποκαλύψεών μου για το μπάζωμα του χώρου όπου συντελέστηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τεκμηριώνουν ότι οι πρώτοι δρουν ως κοινοί συκοφάντες με την στήριξη της κυβέρνησης», θέτουμε υπόψη σας –κατά λόγο αρμοδιότητας- τα ακόλουθα :

Η Πολιτεία έχει δομήσει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, στο οποίο τα δικαιώματα είναι θωρακισμένα και οι πολίτες ακολουθώντας τη νομική οδό δύνανται να αμυνθούν, εφόσον θεωρούν πως αδίκως και ψευδώς κατηγορήθηκαν, κάνοντας χρήση ενός ευρέος φάσματος μέσων και βοηθημάτων που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν την αδικία που τελέστηκε εις βάρος τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πρώτιστο καταφύγιο των πολιτών αποτελούν οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές οι οποίες, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ανεξαρτησίας και του αυτοδιοίκητου της Δικαιοσύνης (άρθρα 26, 87, 88 και 90 του Συντάγματος), ασκούν το έργο τους με απόλυτη ανεξαρτησία και προβαίνουν άμεσα στις επιβαλλόμενες δικονομικές ενέργειες, έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους. Εν κατακλείδι, οιοσδήποτε διαθέτει στοιχεία τέλεσης αξιόποινων πράξεων οφείλει να τα θέτει ενώπιον των δικαστικών αρχών, ως μόνων αρμοδίων να τα αξιολογήσουν και να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιος να σας ενημερώσει είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός.

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη του Γραφείου Γαβριέλα Σαρρή

Ο υπ. Γ. Φλωρίδης

«Απάντηση στην υπ’ αρ. 3101/8.2.2024 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου»

Σχετικά με την εν θέματι Ερώτηση, σας ενημερώνουμε ότι τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτονται τα υπ’ αρ. 6993 ΕΞ 2024/23.2.2024 και 5355/22.2.2024 έγγραφα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αντίστοιχα.

Ο Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου

Απάντηση στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3101/08.02.2024 Ερώτηση (ΑΠ: ΥΨηΔ 5041 ΕΙ 2024 09/02/2024) του βουλευτή Κ. Βελόπουλου με θέμα: «Η απόδειξη της διασποράς ψευδών ειδήσεων από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας του Διαδικτύου: “Ελληνικά Hoaxes”, αφενός, περί του μητροπολίτη Κέρκυρας, όσον αφορά σε δήθεν προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι σε ΑμεΑ, και αφετέρου, περί εμού του ιδίου, όσον αφορά σε χαρακτηρισμό ως fake news των αποκαλύψεών μου για το μπάζωμα του χώρου όπου συντελέστηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τεκμηριώνουν ότι οι πρώτοι δρουν ως κοινοί συκοφάντες με την στήριξη της κυβέρνησης»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4265/09.02.2024 (ΥΨηΔ 5094 ΕΞ 2024 /09-02-2024) επιστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι: Aπό τις διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 843/2/0 1-03-2018 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.» ( ΦΕΚ 973 Α’) δεν προκύπτει αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ για την εξέταση περιεχομένου.

Στο άρθρο 1 αυτής «Σκοπός πεδίο εφαρμογής» προβλέπεται ότι:

«Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr ή .ελ καθώς και την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Καταχωρητών.

  1. Αντικείμενο εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά:

α. Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ και

β. Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

  1. Με την εξαίρεση των Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης από την EETT και δεν αποκτάται επ’ αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
  2. Η χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει την εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ από το οποίο συντίθεται το Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.
  3. Υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Κανονισμού, Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου το οποίο συντίθεται από Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται είτε από τον Φορέα του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την συναίνεση του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.».

Κατόπιν των ως άνω, η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα για την εξέταση του περιεχομένου ιστοσελίδων και ως εκ τούτου τα ερωτήματα που τίθενται στην ως άνω Ερώτηση δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο Αντιπρόεδρος Καθηγητής Δημήτριος Βαρουτάς

Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, σχετ. α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5094 ΕΞ 2024/09.02.2024 έγγραφο της Υπηρεσίας Συντονισμού

β. Η υπ’ αρ. 3101/8.2.2024 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου με θέμα: «Η απόδειξη της διασποράς ψευδών ειδήσεων από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας του Διαδικτύου: “Ελληνικά Hoaxes”, αφενός, περί του μητροπολίτη Κέρκυρας, όσον αφορά σε δήθεν προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι σε ΑμεΑ, και αφετέρου, περί εμού του ιδίου, όσον αφορά σε χαρακτηρισμό ως fake news των αποκαλύψεών μου για το μπάζωμα του χώρου όπου συντελέστηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τεκμηριώνουν ότι οι πρώτοι δρουν ως κοινοί συκοφάντες με την στήριξη της κυβέρνησης»

Σε απάντηση του α’ σχετικού, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το ως άνω β’ σχετικό, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι επί των τιθέμενων ερωτημάτων η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για να απαντήσει.

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας είναι αρμόδια για τη χάραξη της ενιαίας πολιτικής κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών των κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κυρίως ως προς την προστασία τους έναντι κυβερνοεπιθέσεων και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων και πληροφοριών στον κυβερνοχώρο.

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού λαμβάνεται ιδίως υπόψη η κρισιμότητα και οι εντεινόμενες προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη προχωρήσει στην αναβάθμιση του στρατηγικού σχεδιασμού της Χώρας, με την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 (ΕΣΚ 2020-2025, υ.α. 34368/2020, ΑΔΑ: 6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5). Βασική επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών, με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, με την παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλούς χρήσης, καθώς και της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους κινδύνους και τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών.

Περαιτέρω, όσον αφορά σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασποράς ψευδών ειδήσεων αλλά και περιστατικών που αφορούν σε συμπεριφορές που αποτελούν ποινικά άδικες πράξεις σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, ακόμη κι αν τελούνται στον κυβερνοχώρο, όπως εν προκειμένω, αρμόδιες είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, αντίστοιχα, καθώς και τα οικεία Υπουργεία.

Τέλος, για τα όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της, βρίσκεται σε σταθερή και γόνιμη συνεργασία με κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, όπου απαιτείται. Θέτουμε υπόψη σας τα παραπάνω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετικό θέμα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας Ιωάννης Αλεξάκης

 

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου