Tuesday, 16 July, 2019
Τελευταίες Ειδήσεις
Home / Ειδήσεις / Πολιτιστικά / Ολοκληρώθηκε το “The Mirror that Leads to Employability (MiLE)” στην Έδεσσα

Ολοκληρώθηκε το “The Mirror that Leads to Employability (MiLE)” στην Έδεσσα

Το Δίκτυο Νέων Ελλάδας (Youthnet Hellas) υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία και απήχηση Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Erasmus+ Νεολαία) στην Έδεσσα

στο χρονικό διάστημα 03.07.18 – 12.07.18.
Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν 37 άτομα από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Πολωνία και Ελλάδα).
Το πρόγραμμα είχε ως κύριο σκοπό να ευαισθητοποιήσει και κυρίως να εκπαιδεύσει youth workers (προέδρους, στελέχη Δ.Σ, αρχηγούς, εκπαιδευτές, μέντορες, coaches, project managers και άλλους) από διάφορους οργανισμούς της Ευρώπης στο πώς να ενισχύουν και να προωθούν την απασχολησιμότητα των μελών και εθελοντών τους, αξιοποιώντας στο μέγιστο την εργασία που συντελείται από αυτούς στο τομέα της νεολαίας.
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε ποικίλα εργαστήρια και δραστηριότητες, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων (key competences) και χρησιμοποιήθηκαν πολλές μέθοδοι μη τυπικής μάθησης για την επίτευξη των στόχων.
Ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης είναι τα εξής:
• Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι οργανώσεις νεολαίας στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων που σχετίζονται με τον οργανισμό τους.


• Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τρόπους και μεθόδους για να δημιουργήσουν μια “κουλτούρα self-reflection” στον οργανισμό τους, η οποία θα βοηθάει τους νέους να έχουν επίγνωση ανά πάσα στιγμή των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων που έχουν αποκτήσει.
• Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην έκδοση βεβαιώσεων απασχόλησης για τους εργαζόμενους και εθελοντές στις οργανώσεις νεολαίας, όπου θα φαίνονται ξεκάθαρα τα ειδικά προσόντα των youth workers και σε συσχέτιση με τις εργασιακές θέσεις που επιδιώκουν.
• Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων στο πώς να πραγματοποιούν coaching, mentoring, συμβουλευτική για θέματα απασχολησιμότητας στους νέους που σχετίζονται με τον οργανισμό τους και στο πώς να τους διευκολύνουν να αναδείξουν (στο βιογραφικό, στα cover letters, στις συνεντεύξεις τους με εργοδότες) τα ξεχωριστά soft skills και τα ειδικά προσόντα που κατέχουν και απέκτησαν μέσω της youth work και της εμπλοκής σε δραστηριότητες νέων.
• Η κατανόηση και εξοικείωση των συμμετεχόντων στο πώς να αξιοποιούν τα εργαλεία “Youthpass”, “Europass CV”, “Europass Cover Letter” για self-reflection και ανάδειξη των ειδικών προσόντων με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων.
• Η αναγνώριση από τους εκπαιδευόμενους της σημασίας και χρησιμότητας που μπορεί να έχουν οι επαφές και οι συνέργειες των οργανώσεων νεολαίας με εταιρίες, εργοδοτικές ενώσεις, φορείς απασχόλησης, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την αύξηση των ευκαιριών εργασιακής αποκατάστασης των νέων που σχετίζονται με τον οργανισμό τους.
• Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τη σημασία της αύξησης της απασχολησιμότητας των ατόμων, όχι μόνο για τον προφανή οικονομικό λόγο της δημιουργίας εισοδημάτων, αλλά και για την κοινωνική σημασία της απασχολησιμότητας, η οποία διευκολύνει την κοινωνική ένταξη και συνοχή των νέων και ειδικά αυτών με μειωμένες ευκαιρίες.
Ο τίτλος του προγράμματος ήταν “The Mirror that leads to Employability” (“The Mi.L.E Project), δηλ. ο καθρέφτης που οδηγεί στην απασχολησιμότητα. Και αυτό με λίγα λόγια ήταν το αντικείμενο της κατάρτισης, να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες πώς να βοηθούν τους εθελοντές και τα στελέχη των οργανώσεών τους να κοιτιούνται στον καθρέφτη σε θέματα απασχόλησης, να συνειδητοποιούν δηλ. τις δεξιότητες και τα προσόντα που έχουν αποκτήσει μέσα από την κοινωνική εργασία που παρέχουν και να τα αξιοποιούν στην αγορά εργασίας στην προσπάθειά τους για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Το σκεπτικό που βασίστηκε ήταν ότι πολλές έρευνες (π.χ. European Youth Forum/ University of Bath) αλλά και τα δικά μας συμπεράσματα από τόσα χρόνια κοινωνικής εργασίας με νέους έδειξαν τα εξής:
– Υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ της εργασίας/εθελοντισμού σε οργανώσεις νεολαίας και της απασχολησιμότητας στην αγορά εργασίας.
– Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στον τρόπο που αξιοποιούν την παραπάνω σχέση οι οργανώσεις νεολαίας για τα στελέχη τους, τους εθελοντές και τους συμμετέχοντες νέους.
– Για το πρόβλημα αυτό τη βασική ευθύνη έχουν, σύμφωνα με τις έρευνες, οι οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να έχουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων που έρχονται σε επαφή.
Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, εκπαιδεύοντας στελέχη οργανώσεων νεολαίας (αρχηγούς, εκπαιδευτές, μέντορες, coaches, project managers και άλλους) από την Ελλάδα και 9 ακόμα χώρες, στο πώς να αξιοποιήσουν αυτή τη σχέση. Σκεφτείτε ότι οι εθελοντές που προσφέρουν κοινωνικό έργο αντλούν κυρίως ικανοποίηση από την χαρά της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και από την έννοια της αλληλεγγύης. Οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα πόσες πολλές και ποικίλες μαλακές/οριζόντιες δεξιότητες (γνωστές ευρέως πλέον ως ‘soft skills’) αναπτύσσουν και εξελίσσουν κατά τη διάρκεια της εμπλοκής τους με την κοινωνική εργασία. Και δυστυχώς και οι οργανώσεις αφοσιώνονται τόσο πολύ στο έργο της ανακούφισης της ομάδας-στόχου και της κοινωνικής εργασίας και αμελούν να τονίσουν στους εθελοντές το γεγονός αυτό (δηλ. πόσες σημαντικές δεξιότητες έχουν αναπτύξει) και να τους εκπαιδεύσουν στο πώς να τις αναγνωρίζουν και να τις ‘πλασάρουν’ στην αγορά εργασίας.
Στην αγορά εργασίας, στη σημερινή εποχή, ζητούνται ιδιαίτερα αυτές ακριβώς οι δεξιότητες και τα προσόντα, τα οποία είναι δυσεύρετα. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι νέοι απλά μαζεύουν τυπικά προσόντα, έχουν κολλήσει στο τρίπτυχο ‘πτυχία-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις συμμετοχής’ και δεν έχουν ουσιαστικές εμπειρίες από εργασία στην πράξη.
Οι οριζόντιες όμως δεξιότητες (soft skills) αποκτούνται μόνο στην πράξη και ειδικά σε εργασίες που έχουν έντονη αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, όπως η κοινωνική εργασία.
Σκεφτείτε για παράδειγμα πόσο προοδεύει και εξελίσσει ένας εθελοντής σε οργάνωση νέων τις δεξιότητες:
– της συνεργατικότητας (λόγω της αλληλεπίδρασης με πάρα πολλούς εθελοντές και στελέχη),
– της οργανωτικότητας (λόγω των ποικίλων δράσεων και events που στήνονται),
– της συναισθηματικής νοημοσύνης (που χρειάζεται να δείχνει με ομάδα-στόχο),
– του χτισίματος σχέσεων εμπιστοσύνης (με την ομάδα-στόχο),
– της ενεργητικής ακρόασης,
– της διατήρησης ψυχραιμίας σε δύσκολες καταστάσεις
– και πολλές άλλες εξαιρετικές οριζόντιες δεξιότητες, περιζήτητες και δυσεύρετες στην αγορά εργασίας (ο κατάλογος με τις δεξιότητες μπορεί να είναι πολύ μεγάλος)!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν όλη την πορεία του project μέσα από την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί (https://the-mirror-to-employability.blogspot.com/) και την επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου Νέων Ελλάδας (www.youthnet.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο: the.mirror.to.employability@gmail.com.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen − five =